Administratorem danych jest Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Skarżyńskiego 14, 31-866 Kraków. 

Dane zbierane są wyłącznie dla potrzeb związanych z realizacją prowadzonego procesu rekrutacyjnego. Przysługuje Panu/i prawo wglądu do treści swoich danych, ich poprawiania, a w razie rezygnacji z dalszego udziału w procesie rekrutacji prawo do usunięcia swoich danych osobowych. 

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 oraz art. 26 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

 

I Administratorem danych jest Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Skarżyńskiego 14, 31-866 Kraków. Dane zbierane są wyłącznie dla potrzeb związanych z realizacją prowadzonego procesu rekrutacyjnego. Przysługuje Panu/i prawo wglądu do treści swoich danych, ich poprawiania, a w razie rezygnacji z dalszego udziału w procesie rekrutacji prawo do usunięcia swoich danych osobowych. Możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod emailem: praca@unima2000.pl lub iod@unima2000.pl ; pod numerem telefonu [12 2980518]; lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany w pkt I powyżej.

 II Cele i podstawy przetwarzania Wraz z Współadministratorem Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać w celu: 1. Realizacja bieżącego procesu rekrutacyjnego w zakresie katalogu danych zawartych w art. 22(1) kodeksu pracy na podstawie przepisów prawa ( art. 6 pkt 1 lit. c RODO) 2. Realizacja bieżącego procesu rekrutacyjnego w zakresie danych wykraczających poza katalog danych zawartych w art. 22(1) kodeksu pracy na podstawie zgody osoby ( art. 6 pkt 1 lit. a RODO), a w przypadku podania danych obejmujących szczególne kategorie danych (art. 9 pkt 2 lit a RODO). W tym zakresie w każdej chwili przysługuje Ci prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

III Okres przechowywania danych Dane zgromadzone w procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. 

IV Odbiorcy danych Twoje dane mogą być ujawnione podmiotu realizującego wsparcie techniczne i organizacyjne dla Współadministratorów, w tym portalu Pracuj.pl (jeżeli za ich pośrednictwem złożysz aplikację). 

V Prawa osób, których dane dotyczą: Przysługuje Ci prawo dostępu do danych, ich poprawienia, żądania ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych i wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Danych Osobowych (w przypadku gdy uznasz przetwarzanie danych za niezgodne z obowiązującym prawem). 

VI Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych Podanie przez Ciebie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Ciebie innych danych jest dobrowolne. 

VII Zautomatyzowane podejmowanie decyzji Twoje dane osobowe nie będą podlegały decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu i wywołuje wobec Ciebie skutki prawne 

VIII Przekazywanie danych poza EOG Administrator nie przewiduje przekazywanie danych poza obszar EO

Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. ul. Skarżyńskiego 14, 31-866 Kraków T +48 12 2980 511 www.unima2000.pl praca@unima2000.pl

Spółka zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia | XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000218370 | Kapitał Zakładowy w kwocie 2 735 500 złotych opłacony w całości | NIP 677-20-87-174 | REGON 351570688

Strona www.unima2000.pl korzysta z plików Cookies (w celu realizacji usług)