Wybrane dane finansowe

Dane finansowe
2011 (tys. zł)
2012 (tys. zł)
2013 (tys. zł)
2014 (tys. zł)
2015 (tys. zł)
2016 (tys. zł)
2017 (tys. zł)
2018 (tys. zł) wg. MSR/MSSF
2019 (tys. zł) wg. MSR/MSSF
Przychody netto ze sprzedaży
21 471
25 077
23 622
32 723
26 915
31 411
30 787
29 772
31 915
Zysk (strata) na działalności operacyjnej
256
713
– 505
1014
731
656
612
285
1751
Zysk (strata) brutto
648
936
– 1064
942
797
630
– 2 597
108
33
Zysk (strata) netto
644
730
– 911
628
603
517
– 2 774
63
398
Aktywa razem
27 552
27 112
22 480
29 355
25 100
25 893
24 375
21 156
25 467
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
9 051
8 672
6 175
12 422
7 255
8 592
10 319
8 002
11 951
Zobowiązania długoterminowe
1 092
749
569
511
574
272
385
1 365
1 416
Zobowiązania krótkoterminowe
6 525
6 706
3 888
10 517
5 110
6 941
8 369
6 637
10 535
Kapitał własny
18 501
18 440
16 305
16 933
17 845
17 301
14 056
13 154
13 516
Kapitał zakładowy
2 735,5
2 735,5
2 735,5
2 735,5
2 735,5
2 735,5
2 735,5
2 735,5
2 735,5

Informacje na temat wypłacania dywidendy przez spółkę Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. za lata 2011-2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. w dniu 18 sierpnia 2020 r. postanowiło wypłacić dywidendę z zysku za rok 2019. Zgodnie z Uchwałą nr 9 ZWZ na dywidendę przeznaczono kwotę 382 970 zł (trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset siedemdziesiąt złotych) to jest po 0,14 (czternaście) groszy na jedną akcję. Ustalono dzień 30 września 2020 jako dzień nabycia praw do dywidendy (dzień dywidendy) oraz dzień 10 października 2020 roku jako termin wypłaty dywidendy.

Za rok obrotowy 2018 nie wypłacano dywidendy, zgodnie bowiem z rekomendacją Zarządu Spółki, zaopiniowaną pozytywnie przez Radę Nadzorczą – Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zdecydowało o przeznaczeniu zysku za 2018 rok w całości na kapitał zapasowy (uchwała nr 8 WZA z dnia 18.06.2019). WZA nie podejmowało uchwały o wypłacie dywidendy za 2018 rok.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna w Krakowie, w dniu 19 czerwca 2018 r., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2_ Kodeksu spółek handlowych, postanowiło wypłacić dywidendę z kapitału zapasowego, utworzonego z zysków lat ubiegłych, w łącznej wysokości 328 260,00 _trzysta dwadzieścia osiem tysięcy dwieście sześćdziesiąt_ złotych, czyli po 12 _dwanaście_ groszy na jedną akcję. Dywidendą objęte są akcje w liczbie 2 735 500 szt. Ustala się dzień 19 września 2018 roku jako dzień nabycia praw do dywidendy _dzień dywidendy_ oraz dzień 4 października 2018 roku jako termin wypłaty dywidendy.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. w dniu 21 czerwca 2017 r. postanowiło wypłacić dywidendę z zysku za rok 2016. Zgodnie z Uchwałą nr 8 ZWZ na dywidendę przeznaczono kwotę 492.390 zł (czterysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące trzysta dziewięćdziesiąt złotych), to jest po 0,18 (osiemnaście) groszy na jedną akcję. Ustalono dzień 20 września 2017 jako dzień nabycia praw do dywidendy (dzień dywidendy) oraz dzień 5 października 2017 roku jako termin wypłaty dywidendy.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. w dniu 14 czerwca 2016 r. postanowiło wypłacić dywidendę z zysku za rok 2015. Zgodnie z Uchwałą nr 8 ZWZ na dywidendę przeznaczono kwotę 547.100 zł (pięćset czterdzieści siedem tysięcy sto złotych), to jest po 20 (dwadzieścia ) groszy na jedną akcję. Ustalono 30 września 2016 jako dzień nabycia praw do dywidendy (dzień dywidendy) oraz dzień 10 października 2016 roku jako termin wypłaty dywidendy.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. w dniu 16 lutego 2016 r. postanowiło wypłacić dywidendę z zysku za rok 2014. Zgodnie z Uchwałą nr 4 NWZ na dywidendę przeznaczono kwotę 465 035,00 zł (czterysta sześćdziesiąt pięć tysięcy trzydzieści pięć złotych), to jest po 17 (siedemnaście) groszy na jedną akcję. Ustalono 15 marca 2016 jako dzień nabycia praw do dywidendy (dzień dywidendy) oraz dzień 30 marca 2016 roku jako termin wypłaty dywidendy.

Zgodnie z uchwałą nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 21 czerwca 2013 r. w dniu 20 sierpnia wypłacono dywidendę za rok 2012. Dniem dywidendy był 5 sierpnia 2013 roku. Na dywidendę przeznaczono kwotę 683.875 (sześćset osiemdziesiąt trzy tysiące osiemset siedemdziesiąt pięć złotych 00/100), to jest po 25 (dwadzieścia pięć) groszy na jedną akcję.

W dniu 4 września zgodnie z Uchwałą nr 8 ZWZ z dnia 14 czerwca 2012 roku wypłacono dywidendę za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011 roku. Na dywidendę przeznaczono kwotę 629.165,00 (sześćset dwadzieścia dziewięć tysięcy sto sześćdziesiąt pięć) złotych, to jest po 23 (dwadzieścia trzy) grosze na jedną akcję. Dniem nabycia praw do dywidendy (dzień dywidendy) był 14 sierpnia 2012 roku.

Strona www.unima2000.pl korzysta z plików Cookies (w celu realizacji usług)