Warunki gwarancji

Sprzedawca udziela niniejszym gwarancji właściwego funkcjonowania sprzedanego urządzenia o numerze seryjnym podanym na dokumencie sprzedaży, zwanego dalej „Urządzeniem” na warunkach i w zakresie określonym poniżej.

§ 1
Warunki ogólne
 1. Urządzenie będzie działać sprawnie i bezawaryjnie w okresie wskazanym na dokumencie wydania od daty wydania Urządzenia.
 2. Świadczenia gwarancyjne są wykonywane wyłącznie na rzecz Nabywcy, o ile złoży on na żądanie Sprzedawcy oryginał niniejszej karty gwarancyjnej.
§ 2
Postępowanie gwarancyjne
 1. W przypadku ujawnienia się wad montażowych lub materiałowych Nabywca winien zgłosić ten fakt u Sprzedawcy.
 2. Po zgłoszeniu Sprzedawca określa sposób dostarczenia urządzenia w celu przeprowadzenia naprawy. Termin zgłoszenia biegnie od dnia dostarczenia Urządzenia do Sprzedawcy. Urządzenie winno być wydane Sprzedawcy do naprawy w opakowaniu, w którym urządzenie sprzedano lub w innym opakowaniu, które zapewnia takie same właściwości ochronne przy transporcie i przechowywaniu jak opakowanie oryginalne.
 3. W przypadku uznania roszczenia gwarancyjnego naprawa oraz związane z tym koszty pokrywa Sprzedawca, zaś w przypadku odmowy uznania roszczenia koszty naprawy i związane są pokrywane przez Nabywcę.
 4. Naprawy gwarancyjne są odnotowywane w systemie komputerowym Gwaranta.
§ 3
Zakres gwarancji
 1. Sprzedawca zobowiązuje się do naprawy Urządzenia niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 10 tygodni.
 2. Termin określony w ust. 1 może zostać przedłużony w przypadku, gdy konieczne jest sprowadzenie części zamiennych od producenta lub przekazanie mu Urządzenia w całości do naprawy lub oceny zasadności roszczeń gwarancyjnych. W przypadku takim zakończenie naprawy następuje niezwłocznie po uzyskaniu części zamiennych lub Urządzenia od producenta.
 3. Naprawa gwarancyjna może zostać przeprowadzona poprzez wymianę wadliwego elementu na inny, używany i posiadający podobne lub identyczne właściwości techniczne, jeżeli jest to uzasadnione zamiast wykonywania naprawy (wymiana w miejsce naprawy). W przypadku takim okres gwarancji nie biegnie od nowa.
 4. Sprzedawca może wymienić urządzenie na nowe wolne od wad wówczas, gdy pomimo 3 napraw ujawnia się takie samo uszkodzenie, jak uszkodzenie będące przedmiotem wszystkich poprzednich napraw.
§ 4
Ograniczenia i wyłączenia gwarancji
 1. Sprzedawca odpowiada wyłącznie za wady, które powstały z przyczyn tkwiących w Urządzeniu. W szczególności sprzedawca nie odpowiada jeżeli:

1.1. Urządzenie zostało zniszczone skutkiem działania sił wyższych lub wpływów środowiska (wilgoć, zalanie, podwyższona temperatura, spięcie elektryczne itp.)

1.2. Uszkodzenie nastąpiło skutkiem nie przestrzegania przez użytkownika instrukcji obsługi Urządzenia,

1.3. Uszkodzenie nastąpiło skutkiem używania materiałów eksploatacyjnych nie zgodnych z zaleceniami Sprzedawcy lub producenta,

1.4. Urządzenie zostało otwarty i było naprawiane przez podmiot nieautoryzowany przez sprzedawcę,

1.5. Nastąpiło zerwanie lub uszkodzenie plomb założonych na urządzeniu,

1.6. Uszkodzenie dotyczy elementu, który podlega szybkiemu zużyciu (żarówki, baterie).

 1. Wysokość odpowiedzialności z tytułu gwarancji jest ograniczona do wysokości zapłaconej ceny i nie dotyczy szkód pośrednich.
§ 4
Rękojmia
 1. Sprzedawcy nie obowiązuje odpowiedzialność z tytułu rękojmi na towary będące przedmiotem umów zawartych z Nabywcą.