INFORMACJA W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ UNIMA 2000 SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE S.A.

Mając na uwadze zachowanie najwyższych standardów bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. (zwaną Unima 2000, Spółka) realizuje ciągły proces doskonalenia zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych zarówno w ramach systemów informatycznych, rozwiązań organizacyjnych, jak i bezpieczeństwa fizycznego.

 Stosujemy wysokiej klasy, sprawdzone zabezpieczenia prewencyjne oraz mechanizmy monitorujące sposoby przetwarzania, przepływy oraz dostępy do posiadanych informacji, tak aby móc zagwarantować, że przetwarzanie danych odbywa się nie tylko zgodnie z prawem, ale również zgodnie z najlepszymi praktykami w dziedzinie zabezpieczania danych i systemów informatycznych.

Administratorem danych osobowych zgromadzonych w systemach informatycznych i poza tymi systemami jest Spółka UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. z siedzibą w Krakowie (31-866) przy ul. Skarżyńskiego 14, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS 0000218370 Kapitał Zakładowy w kwocie 6 956 279 złotych opłacony w całości.

Spółka informuje wszystkich swoich partnerów biznesowych, przedstawicieli partnerów biznesowych (niezależnie od formy prawnej firmy) realizującej szeroko pojętą współpracę i inne osoby, które w świetle obowiązujących przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwany RODO/GDPR) są osobami fizycznymi o celach, zakresach, kryteriach czasie przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących im prawach. Informacja  ma zastosowanie do danych otrzymywanych w zakresie prowadzonych działań zakupowych, sprzedażowych, marketingowych. Ponadto informacja dotyczy przetwarzania danych osobowych zarejestrowany przez system monitoringu wizyjnego zainstalowanego w budynku siedziby Spółki.

Nasza organizacja przywiązuje dużą wagę do ochrony danych osobowych. Aby właściwie chronić dane osobowe powołaliśmy Inspektora Ochrony Barbarę Chaberkę do pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych. 

Z Inspektorem Ochrony Danych możecie się skontaktować za pomocą dedykowanego adresu:  iod@unima2000.pl

ZAKRESY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH DLA POSZCZEGÓLNYCH GRUP LUB/I RODZAJÓW PRZETWARZAŃ
(kliknij aby rozwinąć)

INFORMACJA O CELACH, OKRESACH, PODSTAWIE  PRZETWARZANIA DANYCH

Twoje dane osobowe będą wykorzystanie do:

 • przygotowania, zawarcia i wykonywania umów (art. 6.1.B RODO) w zakresie świadczonych przez Ciebie na rzecz Unima2000 usług i/lub innych świadczeń umownych;
 • wykonywania podstawowych obowiązków Unima2000 (art. 6.1.C RODO), w szczególności w zakresie realizacji obowiązków związanych z:
  1. dokonaniem rozliczeń określonych w łączących nas umowach i innych zobowiązań i należności,
  2. prowadzeniem ksiąg rachunkowych Unima 2000 oraz innych obowiązków wynikających z przepisów ustawy o rachunkowości, podatku Vat, sprawozdawczości finansowej,
  3. bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowalnych oraz współdziałania uczestników procesu budowalnego w procesie przygotowania i realizacji budowy stanowiącej przedmiot współpracy;

 

przez czas niezbędny do realizacji ustawowych obowiązków Unima 2000, w tym do upływu terminu przedawnienia  zobowiązań podatkowych do okresu upływu terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych lub do upływu terminów w zakreślonych przepisami prawa lub zapisami umownymi zawartymi pomiędzy stronami. Przy czym obowiązywać będzie okres najdłuższy.

W tych przypadkach podanie danych osobowych  jest obowiązkiem umownym, a ich niepodanie będzie skutkować brakiem możliwości realizacji współpracy.

 

Ponadto, Twoje dane będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Unima2000 (art.6.1.F RODO) polegającego na zapewnienie płynności prowadzenia działalności gospodarczej i realizowaną pomiędzy Nami współpracą,  w następujących celach:

 • podtrzymywania z relacji biznesowych, w tym prowadzenia  rozmów, korespondencji i/lub innych form kontaktu biznesowego Twoim udziałem;
 • realizacja działań marketingu bezpośredniego, w tym umocnienie wzajemnych relacji biznesowej, promocja produktów i usług – organizacji konferencji, szkoleń i innych aktywności,
 • prowadzenia działalności operacyjnej Unima 2000, w tym statystyk i raportowania,
 • związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa informatycznego, w zakresie monitorowania komunikacji elektronicznej przesyłanej na adresy w domenie @unima2000.pl;
 • ewentualne ustalenia, dochodzenia lub obrona przed roszczeniami, w tym na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów,

 

Dane będą przetwarzana do czasu skutecznie wniesionego sprzeciwu* lub do  czasu wygaśnięcia roszczeń z tytułu umowy (nie dłużej niż 10 lat od daty zakończenia współpracy Unima 2000 lub do  czasu przedawnienia roszczeń  z tytułu umowy chyba, że postanowienia umowne bądź obowiązujące przepisy prawa stanowią inaczej),  przy czym należy wybrać okres dłuższy.

*wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu jest możliwe chyba, że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

INFORMACJA O ODBIORCACH DANYCH / KATEGORIACH ODBIORCÓW DANYCH

 

Twoje dane osobowe mogą być przekazane podmiotom z Grupy Unima 2000 i  innym podmiotom uczestniczących w zakresie niezbędnym do zachowania płynności współpracy w ramach realizowanego projektu/zlecenia. Ponadto podmiotom świadczącym dla Spółki usługi niezbędne do realizacji umowy wsparcia organizacyjnego,  technicznego, w tym firmom informatycznym, prawnym, pocztowym, kurierskim oraz innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

Dodatkowo w przypadku  wyrażenia woli udziału w konferencjach, szkoleniach, webinariach oraz rozmowach handlowych  realizowanych online (w przypadku ich rejestrowania) właścicielom platform wideokonferencyjnych.  W przypadku udziału
w wydarzeniach stacjonarnych dane mogą być udostępnione hotelom  i innym podmiotom mających bezpośredni udział
w organizacji wydarzenia.

 

Dane osobowe zostały nam udostępnione przez naszych partnerów biznesowych w ramach realizowanych kontraktów lub zawartych porozumień, gdzie Pan/Pani jest pracownikiem lub przedstawicielem.

Zakres przetwarzanych danych osobowych zależny jest od rodzaju realizowanej współpracy. Podstawowe dane osobowe obejmują w szczególności dane kontaktowe takie jak imię, nazwisko, stanowisko, nazwa i adres partnera biznesowego, numer telefonu, adres e-mail. Ponadto przetwarzaniu mogą podlegać dane zawarte w posiadanych dokumentach potwierdzających uprawnienia i/lub doświadczenie zawodowe oraz zachowanie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy i medycyny pracy.

Twoje dane będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Unima2000 (art.6.1.F RODO) polegającego na zapewnienie płynności prowadzenia działalności gospodarczej i realizowaną z firmą, której jestem pracownikiem lub przedstawicielem  w następujących celach:

 • wykonywanie praw i obowiązków wynikających umowy, w tym poprzez prowadzenia rozmów, korespondencji i/lub innych form kontaktu biznesowego z wykorzystaniem Twoich danych osobowych;
 • ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami, w tym na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów,
 • archiwalnych (dowodowych) w zakresie m.in. rachunkowym, księgowym, podatkowym i innych, związanym z wykonywaniem obowiązków prawnych UNIMA 2000,
 • prowadzenia działalności operacyjnej Unima 2000, w tym statystyk i raportowania,
 • realizacja działań marketingu bezpośredniego, w tym umocnienie wzajemnych relacji biznesowej, promocja produktów i usług – organizacji konferencji, szkoleń i innych aktywności,
 • ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami, w tym na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów,

 

Dane będą przetwarzana do czasu skutecznie wniesionego sprzeciwu* lub do  czasu wygaśnięcia roszczeń z tytułu umowy (nie dłużej niż 10 lat od daty zakończenia współpracy Unima 2000 lub do  czasu przedawnienia roszczeń  z tytułu umowy chyba, że postanowienia umowne bądź obowiązujące przepisy prawa stanowią inaczej),  przy czym należy wybrać okres dłuższy.

*wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu jest możliwe chyba, że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń

——————————————————-

W przypadku Twojego aktywnego udziału w realizacji projektów wymagających udostępnienia Twoich danych obejmujących uprawnienia i/lub doświadczenie zawodowe oraz zaświadczenia o odbytych szkoleniach BHP i zdolności do pracy wydanego przez lekarza medycyny pracy Twoje dane będę przetwarzane w celu:

 • wykonywania podstawowych obowiązków Unima2000 (art. 6.1.C RODO w zakresie realizacji obowiązków związanych z bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowalnych oraz współdziałania uczestników procesu budowalnego w procesie przygotowania i realizacji budowy stanowiącej przedmiot współpracy

 

przez okres nie dłuższy niż niezbędny do realizacji celów przetwarzania określonych powyżej i zostaną usunięte niezwłocznie po zakończeniu procesu budowlanego.

Twoje dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Unima 2000 polegającego na zapewnienie płynności w zakresie realizacji korespondencji  będą wykorzystanie do:

 • obsługi skierowanego przez Ciebie do nas zapytania i udzielenia na nie należytej odpowiedzi
 • przekazywanie informacji organizacyjnych związanych z udziałem konferencjach, szkoleniach i innych aktywnościach marketingowych realizowanych przez Unima 2000

Dane zostały przez Ciebie podane dobrowolnie, jednakże brak ich podania w konsekwencji uniemożliwi przekazanie Tobie odpowiedzi zwrotnej.

Dane będą przetwarzania do momentu wniesienia sprzeciwu, bez wpływu na legalność przetwarzania przed jego wniesieniem

Twoje dane osobowe mogą być przekazane podmiotom świadczącym dla Spółki usługi niezbędne do realizacji umowy wsparcia organizacyjnego,  technicznego, w tym firmom informatycznym, pocztowym, kurierskim oraz innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

CEL PRZETWARZANIA: zapewnienia bezpieczeństwa przebywających na terenie Spółki i mienia Spółki

PODSTAWA PRAWNA: art. 6. pkt 1. lit. F
niezbędność do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Unima 2000

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH : Do czasu zapełnienia dysku, jednakże nie dłużej niż przez okres 30 dni; usuwanie danych następuje poprzez nadpisanie. W uzasadnionych przypadkach (np. dla celów dowodowych) nagrania mogą być przechowywane przez okres dłuższy, jako zabezpieczony materiał, na potrzeby Prowadzenia wewnętrznych postępowań wyjaśniających lub innych postępowań, w tym sądowych

Dane osobowe osób znajdujących się w zasięgu kamer monitoringu będą przekazywanie wyłącznie na wniosek podmiotu uprawnionego do uzyskania takich danych na podstawie przepisów prawa, w ramach prowadzonych postępowań przez Sąd, Prokuraturę, Policję, Straż Graniczną oraz Straż Gminną i Miejską.

Informacja uzupełniająca:

Na Pani/Pana wniosek jako osoby, której dane dotyczą Unima 2000 dostarczy kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu, o ile dostarczenie kopii nie będzie niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych.

Na mocy art. 11 RODO, Unima 2000 nie prowadzi stałej identyfikacji osób rejestrowanych przez system monitoringu wizyjnego, a zatem w odniesieniu do przetwarzania wizerunku osoby, w celu skorzystania z przysługujących jej praw konieczne jest aby osoba, której dane dotyczą z wnioskiem dostarczyła dodatkowo informacje pozwalające ją zidentyfikować tak aby działanie to nie naruszało praw i wolności innych osób zarejestrowanych w systemie.

ŹRÓDŁA POZYSKIWANIA DANYCH I KATEGORIE DANYCH

Dane osobowe zawarte w zasobach Unima 2000 pochodzą:

 • bezpośrednio od osoby, której dane dotyczy gromadzone są poprzez informacje bezpośrednie, formularze elektroniczne, ankiety lub w innym sposób podczas konferencji, szkoleń,
 • z innych źródeł (za pośrednictwem innych osób lub rejestrów ogólnie dostępnych) od partnerów biznesowych w zakresie ich pracowników lub innego podmiotu, z którym ta osoba współpracuje.

Podstawowe dane osobowe obejmują w szczególności dane kontaktowe takie jak: imię, nazwisko, stanowisko, nazwa firmy, numer telefonu, adres e-mail.

PRAWA OSÓB W ZAKRESIE DANYCH OSOBOWYCH

Na każdym etapie przetwarzania przez UNIMA 2000 danych osobowych, mają Państwo prawo do:

 • dostępu do swoich danych, w tym uzyskania informacji o zakresie przetwarzanych przez nas danych oraz uzyskania kopii tych danych,
 • modyfikacji i poprawienia swoich danych,
 • ograniczenia zakresu przetwarzania, jeżeli nie będą zachodziły inne prawne przeciwwskazania,
 • całkowitego usunięcia swoich danych („prawo do bycia zapomnianym”), jeżeli nie będą zachodziły inne przeciwwskazania prawne,
 • wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzanych danych osobowych (w tym wycofania zgody),
 • przeniesienia danych do innego Administratora Danych, jeśli dane przetwarzane są w związku z udzieloną zgodą lub zawartą umową,
 • wniesienie skargi, w przypadku niewłaściwego przetwarzania danych osobowych, do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W celu realizacji powyższych praw osobą, której dane dotyczą zobowiązania jest do złożenia wniosku o realizację swoich praw. Każdy złożony przez Państwa wniosek rozpatrywany będzie indywidualnie i w stosunku do obowiązujących przepisów prawa. Przypominamy, że możliwość skorzystania z konkretnego uprawnienia może zależeć od podstawy prawnej, wykorzystywanej w ściśle określonym celu przetwarzania Państwa danych i wynikających z nich tytułów okresów przechowywania Państwa danych osobowych.

Państwa wniosek realizowany będzie bez zbędnej zwłoki, maksymalnie w terminie miesiąca od ich otrzymania. Niemniej możliwe jest, że z uwagi na charakter wniosku nie będziemy w stanie dotrzymać tego terminu, w takiej sytuacji zostaną Państwo powiadomieni o zaistniałym opóźnieniu oraz jego przyczynach. Analogicznie, gdyby zaszły takie okoliczności, poinformujemy Państwa o powodach odmowy przyjęcia i realizacji wniosku.

Informujemy, że pierwszy wniosek jest realizowany bez opłat. Niemniej w sytuacji, kiedy Państwa wnioski byłyby nieuzasadnione lub nadmierne zastrzegamy sobie prawo do pobierania opłaty za ponowne udzielenie informacji. O wysokości opłaty, lub jakichkolwiek innych przyczynach przez wzgląd, na które nie będziemy w stanie zrealizować wniosku zostaniecie Państwo o tym fakcie bezzwłocznie poinformowani.

Dodatkowo, w celu zagwarantowania bezpieczeństwa przekazywanych informacji, w sytuacji, kiedy nie będziemy w stanie prawidłowo Państwa zidentyfikować, jako osoby upoważnione do odbioru danych zastrzegamy sobie prawo do określenia przez nas sposobu dostarczenia informacji, o czym zostaniecie Państwo poinformowani.

W przypadku realizacji prawa do przenoszenia danych, Administrator Danych dokona bezpośredniego przesłania tych danych do innego Administratora Danych, o ile będzie istniała techniczna możliwość. Osoba wnioskująca o realizację tego prawa zostanie poinformowana o decyzji, co do możliwości przeniesienia.

KONSEKWENCJE NIEPODANIA DANYCH

Dane zbierane w ramach działań zakupowych, sprzedażowych lub marketingowych – podanie danych jest dobrowolne, jednak w przypadku niepodania danych nie będziemy mieli możliwości skontaktowania się w przyszłości.

Dane osób, które są stroną umowy/zamówienia – podanie danych wynika z obowiązków prawnych i jest warunkiem zawarcia/realizacji umowy.

Dane podane w formularzu kontaktowym – podanie danych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie wskazanych jako wymagane ( zaznaczone *) skutkują brakiem możliwości wysłania formularza, a w konsekwencji brakiem uzyskania odpowiedzi na zadane pytanie, kontaktu ze strony Unima 2000, otrzymania informacji handlowych lub marketingowych.

Powyższe informacje realizują obowiązek prawny wynikający z art. 13 – 14 RODO. Zastrzegamy sobie prawo do zmian w niniejszej Polityce, zawsze w celu poprawy jakości świadczonych przez nas usług oraz w poszanowaniu Państwa praw i prywatności.

USTAWA O PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU

Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. jako instytucja obowiązana przetwarza dane osobowe na potrzeby realizacji ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

WYCOFYWANIE ZGÓD MARKETINGOWYCH

Osobie której dane dotyczą przysługuje prawo wycofania udzielonych zgód marketingowych w każdym czasie poprzez kontakt z działem marketingu Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. (telefonicznie: 12 298 05 74 lub mailowo: marketing@unima2000.pl lub za pomocą formularza znajdującego się na stronie: Wycofanie zgód marketingowych.

Zapytania, jak i żądania związane z przetwarzaniem danych osobowych w świetle przepisów RODO można kierować, również, bezpośrednio na adres: iod@unima2000.pl

PREZES ZARZĄDU UNIMA 2000 SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE S.A.

Sławomir Połukord

Wykształcenie:

Absolwent Politechniki Wrocławskiej, gdzie ukończył studia na Wydziale Elektroniki (specjalność: systemy informatyczne) oraz studia podyplomowe na Wydziale Informatyki i Zarządzania (program Executive MBA, organizowany wspólnie z Central Connecticut State University). Na George Washington University uzyskał tytuł Associate in Project Management.

Zajmowane stanowiska i przebieg kariery zawodowej:

Z branżą IT związany ponad 30 lat.

 • Do roku 1996 prowadził własną działalność gospodarczą w zakresie produkcji i wdrożeń oprogramowania oraz projektowania i wykonawstwa systemów sieciowych.
 • W latach 1996-1999 w oddziale ComputerLand S.A. jako Dyrektor ds. Realizacji odpowiadał za realizację projektów w regionie dolnośląskim.
 • W latach 2000-2001 w NOKIA Polska zarządzał zespołem wdrażającym rozwiązania Mobile Packet Core w sieciach telekomunikacyjnych.
 • W latach 2001-2014 w Sygnity S.A. pełnił różne role: od Kierownika Projektu, przez Dyrektora Biura Zarządzania Projektami po Dyrektora Generalnego Pionu i Prokurenta Spółki.
 • W międzyczasie powoływany do zarządów spółek zależnych:

  – Wiceprezes Zarządu WINUEL S.A. (2010-2011),
  – Wiceprezes Zarządu ARAM sp. z o.o. (2009-2010),
  – Prezes Zarządu ZEC InfoService sp. z o.o. (2003-2009).

 • W latach 2015-2017 związany z Microsoft, gdzie odpowiadał za rozwój biznesu w sektorze publicznym oraz sektorze ochrony zdrowia,

 • Prezes Zarządu Qumak S.A.(2017-2019).

 • Od roku 2019 prowadzi własną działalność doradczą:
  – współzałożyciel pTAG sp. z o.o. (od 2019),
  – współzałożyciel TEKKER sp. z o.o. (od 2020),
  – doradca zarządu Operatora Chmury Krajowej sp. z o.o. (od 2020)
  – Członek Rady Nadzorczej Krajowego Operatora Chmury Medycznej sp. z o.o. (od 2021).

Sławomir Połukord nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej lub jako członek organu konkurencyjnej osoby prawnej. Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. 

WICEPREZES UNIMA 2000
SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE S.A.

Bartosz Piasecki

Wykształcenie:

Absolwent Politechniki Lubelskiej, gdzie ukończył studia na Wydziale Elektrycznym (specjalność: inżynierskie zastosowania informatyki).
Na George Washington University uzyskał tytuł Associate in Project Management.

Zajmowane stanowiska i przebieg kariery zawodowej:

Z branżą IT związany ponad 30 lat.

 • W latach 1997-2003 w CSBI S.A, potem ComputerLand S.A. odpowiadał za wdrożenia systemów IT w urzędach pracy oraz służbie zdrowia.

 • W latach 2004 – 2012 w Computerland S.A., potem Sygnity S.A. odpowiadał za kluczowe projekty IT realizowane dla sektora publicznego oraz uczestniczył we wdrażaniu standardów i systemów zarządzania projektami wewnątrz organizacji.

 • W latach 2012 – 2015 jako freelancer odpowiadał za przygotowanie i prowadzenie regionalnych projektów IT w jednostkach samorządu terytorialnego (JST).

 • Od 2015 do 2019 ponownie związany z Sygnity S.A., gdzie odpowiadał za wdrożenia i zarządzanie kluczowymi projektami realizowanymi dla jednostek administracji centralnej.

 • Współzałożyciel TEKKER sp. z o.o. (2020).

 • W 2020 roku dołączył do pTAG sp. z o.o. gdzie od 2021 pełni funkcję Prezes Zarządu.

Bartosz Piasecki nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej lub jako członek organu konkurencyjnej osoby prawnej. Nie figuruje w Rejestrze Niewypłacalnych, prowadzonych na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze sądowym.

CZŁONEK RADY NADZORCZEJ UNIMA 2000 SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE S.A.

Piotr Zając

Wykształcenie: 

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie (obecnie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie), specjalność zarządzanie zasobami ludzkimi. Doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu. Autor prac naukowych o tematyce dotyczącej zarządzania zasobami ludzkimi i controlingu personalnego, publikowanych w czasopismach zarówno o zasięgu krajowym, jak i międzynarodowym.                                     Bierze aktywny udział w badaniach naukowych w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, jak również uczestniczy w krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych w tej tematyce. 

Zajmowane stanowiska i przebieg kariery zawodowej:

 • Od 01.2021- nadal – Członek Rady Nadzorczej Krakowskiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Krakowie
 • Od 06.2018 – nadal  – Członek Rady Nadzorczej Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Bochni 
 • Od 02.2017 – nadal – Adiunkt w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu                  Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie (umowa zlecenie) 
 • Od 06.2015 – nadal – Członek Rady Nadzorczej oraz członek Komitetu Audytu Spółki UNIMA 2000 Systemy  Teleinformatyczne S.A. w Krakowie 
 • 08.2014 – 12.2019 – Konsultant ds. sprzedaży ERGAZ sp. z o. o 
 • 01.2013 – 03.2018 – Członek Rady Nadzorczej Spółki Fabryka Kotłów Sefako S.A. w Sędziszowie                          (03.2015-04.2016 – wiceprzewodniczący RN),
 • 06.2012 – 11.2012 – Członek Rady Nadzorczej VI kadencji Spółki Uzdrowisko Wysowa S.A/ w Wysowej Zdroju
 • Od 2010 – nadal – Adiunkt w Katedrze Zarządzania Zasobami Pracy Uniwersytetu Ekonomicznego w            Krakowie  
 • Od 2012 – Członek Uczelnianego Kolegium Elektorów na kadencję 2020-2024, 2016-2020 oraz                          2012-2016
 • Od 2012 – Członek Instytutowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia na kadencję 2016-2020 oraz                        2012-2016,                                                                                                                                                                            

Od 2010 – nadal- Adiunkt w Zakładzie Zarządzania i Rachunkowości Wyższej Szkoły Ekonomii i                              Informatyki w Krakowie (umowa zlecenie)

 • 10.2007 – 03. 2015 – Konsultant do spraw Personalnych w Oxygen Krosno S.C. oraz PHU Ergas 
 • 10.2004 – 09.2010 – Asystent w Katedrze Zarządzania Zasobami Pracy Akademii Ekonomicznej w Krakowie,  obecnie Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 
 • 2008–2012 – sekretarz Wydziałowej Komisji ds. Rozwoju Kadry Naukowo-Dydaktycznej 
 • 2008–2012 – sekretarz Wydziałowej Komisji Konkursowej   
 • 07.1996 – 09.2007 – Własna działalność gospodarcza 

Nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej lub jako członek organu konkurencyjnej osoby prawnej. Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. 

Członek niezależny.  

PRZEWODNICZĄCA RADY NADZORCZEJ UNIMA 2000 SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE S.A.

Patrycja Buchowicz

Wykształcenie:

Wykształcenie wyższe. Absolwentka Wydziału Finansów i Bankowości Szkoły Głównej Handlowej, specjalizacja: rachunkowość i finanse. Posiada bogate, ponad 25 – letnie doświadczenie na rynku kapitałowym. Uczestniczyła w licznych projektach z zakresu IPO oraz wprowadzania spółek na rynek regulowany GPW i rynek NewConnect. Odpowiadała za przygotowanie analiz ekonomiczno – finansowych, w tym na potrzeby prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych. Doradzała zarządom spółek przy prywatnych oraz publicznych ofertach papierów wartościowych. Uczestniczyła i koordynowała prace nad sporządzaniem Prospektów Emisyjnych, Memorandów Informacyjnych oraz Dokumentów Informacyjnych.

Zajmowane stanowiska i przebieg kariery zawodowej:

 • 2019 – nadal Pełni funkcję Prezesa Zarządu EMAI 2 S.A. z siedzibą w Warszawie
 • od 2011 – nadal Jest Certyfikowanym Doradcą w Alternatywnym Systemie Obrotu New Connect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA
 • 2005 – nadal Prowadzi własną działalność gospodarczą obejmującą doradztwo finansowe dla spółek ubiegających się o wprowadzenie papierów wartościowych do obrotu na rynku kapitałowym, notowanych na rynku głównym GPW i New Connect oraz doradztwo związane z obowiązkami informacyjnymi spółek publicznych
 • 2014 – 2019 Pełniła funkcję Wiceprezesa Zarządu oraz Członka Rady Nadzorczej instytucji finansowej Weiyuanhui S.A.
 • 1994 – 2001 Pełniła funkcję radcy w Biurze Domów Maklerskich i Funduszy Powierniczych Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (obecnie Urząd Komisji Nadzoru Finansowego)
 • 1993 – 1994 Pełniła funkcję radcy w Biurze Domów Maklerskich i Funduszy Powierniczych Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (obecnie Urząd Komisji Nadzoru Finansowego)
 • 1992 Była pracownikiem Politechniki Warszawskiej
  Pani Patrycja Buchowicz zasiadała w licznych Radach Nadzorczych, w tym spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz w Alternatywnym Systemie Obrotu – New Connect, prowadzonym przez GPW S.A. Obecnie jest Przewodniczącą Rady Nadzorczej ATENDE S.A. z siedzibą w Warszawie.

Nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej z wyłączeniem Atende S.A. lub członek organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej, jak również nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJ UNIMA 2000 SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE S.A.

Sławomir Jarosz

Wykształcenie:

Jest absolwentem Wydziału Ekonomii Akademii Ekonomicznej w Krakowie, kierunku Finanse i
Bankowość. W 2002 r. ukończył studia podyplomowe Master of Business Administration przy Wyższej
Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie.

Przebieg pracy zawodowej:
Pracę zawodową rozpoczął w 1994 r. jako Specjalista ds. kredytów w ING Bank Śląski Oddział
Regionalny w Bielsku-Białej, następnie został Kierownikiem Zespołu Doradców Klienta i członkiem
Komitetu Kredytowego oraz Zastępcą Dyrektora CBK. W latach 1996–2004 prowadził własną
działalność gospodarczą w zakresie inwestycji i doradztwa finansowego. W latach 2001–2003 pełnił
funkcję Zastępcy Dyrektora, a później Dyrektora Oddziału Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. w
Bielsku-Białej. W latach 2003–2004 był Prezesem Zarządu firmy windykacyjnej FOR-NET S.A. z
Krakowa. Od 2009 r. do 2014 r. zajmował stanowisko Wiceprezesa Zarządu Beskidzkiego Biura
Consultingowego S.A. Od 2011 r. zajmuje stanowisko Prezesa Zarządu ABS Investment S.A., a od 2019
r. stanowisko prezesa Zarządu InBook S.A. Zasiadał w wielu Radach Nadzorczych spółek publicznych.
Jest specjalistą w dziedzinie finansowania inwestycji oraz rynku kapitałowego.

Zajmowane stanowiska i pełnione funkcje:

 • MODE S.A. – członek Rady Nadzorczej od 25.08.2020 r. – aktualne
 • Surfland Systemy Komputerowe S.A. – członek Rady Nadzorczej od 20.08.2020 roku – aktualne
 • Inbook S.A. – Prezes Zarządu – od 11.06.2019 roku – aktualne
 • DJP Invest sp. z o.o. – Wspólnik, Prezes Zarządu – od 1.02.2019 roku – aktualne
 • Alfa Dom Maklerski S.A. – członek Rady Nadzorczej – od 27.12.2017 r. – aktualne
 • Quest sp. z o. o. – członek Rady Nadzorczej – od 22.06.2017 r. – aktualne
 • Softelnet S.A. – członek Rady Nadzorczej – od 04.04.2012 r. – aktualne
 • Orion Investment S.A. – członek Rady Nadzorczej – od 28.06.2011 r. – aktualne
 • Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. – członek Rady Nadzorczej – od 18.06.2010 r. – aktualne
 • UHY ECA S.A. – członek Rady Nadzorczej – od 29.06.2010 r. do 13.03.2013 r., od 25.04.2018 r. – aktualne
 • ABS Investment S.A. – Prezes Zarządu – od 20.06.2011 roku – aktualne
 • SETANTA S.A. (obecnie All In! Games S.A.) – członek Rady Nadzorczej – od 06.11.2018 r. do
  31.08.2020 r. – nieaktualne
 • JR Invest S.A. (obecnie JR Holding ASI S.A.) – członek Rady Nadzorczej – od 30.06.2014 r. do
  07.12.2015 r. – nieaktualne
 • BVT S.A. – członek Rady Nadzorczej – od 16.09.2014 r. do 17.07.2015 r. – nieaktualne
 • Uboat-Line S.A. (obecnie w upadłości likwidacyjnej) – członek Rady Nadzorczej – od 26.09.2012 r.
  do 26.08.2014 r. – nieaktualne
 • Beskidzkie Biuro Consultingowe S.A. (obecnie Beskidzkie Biuro Inwestycyjne S.A.) – Wiceprezes
  Zarządu – od 08.09.2009 r. do 30.11.2014 – nieaktualne
 • LS Tech-Homes S.A. (obecnie Module Technologies S.A. w restrukturyzacji) – członek Rady
  Nadzorczej – od 21.01.2011 r. do 13.08.2013 r. – nieaktualne
 • Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP S.A. (obecnie w restrukturyzacji) – członek Rady Nadzorczej
  – od 09.2010 r. do 23.12.2014 r. – nieaktualne
 • Best4YouKids S.A. (obecnie Kids Play Management S.A.) – członek Rady Nadzorczej – od 2012 r. do
  2013 r. – nieaktualne
 • PRYMUS S.A. – członek Rady Nadzorczej – od 31.05.2011 r. do 14.06.2013 r. – nieaktualne
 • Sport-TV sp. z o.o. (później ABS Investment sp. z o.o. i ABS Investment S.A.) – Wiceprezes Zarządu
  – od 2009 r. do 2011 r. – nieaktualne
 • LIBERTY Group S.A. (obecnie CONCEPT LIBERTY Group S.A.) – członek Rady Nadzorczej – od
  10.06.2010 r. do 19.03.2013 r. – nieaktualne
 • Motor Trade Company S.A. (obecnie w upadłości likwidacyjnej) – członek Rady Nadzorczej – od
  2010 r. do 20.09.2011 r. – nieaktualne
 • Art New Media S.A. (obecnie ARK Royal S.A.)– członek Rady Nadzorczej – od 2010 r. do 22.12.2011
  r. – nieaktualne
 • Beskidzkie Biuro Consultingowe Center Sp. z o.o. – Wiceprezes Zarządu – od 2008 r. do 2010 r. -nieaktualne
 • Beskidzkie Biuro Consultingowe Capital Sp. z o.o. – Wiceprezes Zarządu – od 2007 r. do 2007 r. –
  nieaktualne
 • Beskidzkie Biuro Consultingowe 2 Sp. z o.o. (obecnie Pakar Investment sp. z o.o.) – Członek Zarządu
  – od 2006 r. do 2008 r. – nieaktualne
 • FOR-NET S.A. – Prezes Zarządu – od 2003-2004 – nieaktualne
 • Fabryka Elementów Hydrauliki „PONAR-WADOWICE” S.A. (obecnie KCI S.A.) – członek Rady
  Nadzorczej – od 2003-2003 – nieaktualne     Nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A.

Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej lub jako członek organu konkurencyjnej osoby prawnej.

Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20
sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

PRZEWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJ UNIMA 2000 SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE S.A.

Zbigniew Pietroń

Wykształcenie:

Ukończył studia wyższe magisterskie na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie na Wydziale Fizyki i Astronomii (1978). Ukończył studia i uzyskał dyplom Institut Francais de Gestion (Francuskiego Instytutu Zarządzania) w Warszawie (1992 – Strategia przedsiębiorstwa, Analiza finansowa, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Doradztwo w biznesie).

Zajmowane stanowiska i przebieg kariery zawodowej:

 • Od 17.09.2004 – nadal – Przewodniczący Rady Nadzorczej UNIMA 2000 S.A. (spółka notowana na parkiecie głównym GPW)  
 • 01.04.2000 – 01.04.2020 własna działalność gospodarcza pod firmą ADVANCED BUSINESS CONSULTINGZbigniew Pietroń (zarządzanie i doradztwo w zarządzaniu podmiotami gospodarczymi oraz inne usługi konsultingowe) 
 • 04.10.2006 – 15.11.2008 – Przewodniczący Rady Nadzorczej ELEKTRONICS CTO S.A. 
 • 23.09.2002 – 02.03.2005 – Prezes Zarządu w NO NAME sp. z o.o. w Krakowie (produkcja i sprzedaż wyrobów odzieżowych pod marką „Cotton Club”(stworzenie od podstaw dynamicznego przedsiębiorstwa na bazie upadłej firmy o znanym znaku towarowym)
 • 08.12.2000 – 28.02.2002 – Przewodniczący Rady Nadzorczej w SYMATRIX sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie(oprogramowanie dla niewielkich sieci handlowych, zalążki internetu)       
 • 01.04.1998 – 31.01.2000 – wspólnik i Prezes Zarządu w SAMAR-EKO sp. z o.o. z siedzibą j.w. wdrożenie i rozpoczęcie produkcji ekologicznych materiałów budowlanych)
 • 17.01.1997 – 31.12.1999 – wspólnik, dyrektor ds. ekonomicznych, doradca Zarządu, Wiceprezes i Prezes Zarządu w PW SAMAROL sp. z o.o. z siedzibą w Opatkowicach, gm. Proszowice (restauracja upadającej firmy – uruchomienie i rozwój: serwisu maszyn rolniczych, stacji kontroli pojazdów, produkcji elementów budowlanych)
 • 01.10.1996 – 30.07.1997 – pełnomocnik właściciela ds. likwidacji przedsiębiorstwa (jak wyżej)
 • 01.02.1996 – 30.09.1996 – dyrektor ds. ekonomicznych i pełnomocnik właściciela ds. przekształceń w Hurtowni Farmaceutycznej MAGRAM Józef Dulba w Krakowie (hurtownia leków – aranżacja i przeprowadzenie sprzedaży przedsiębiorstwa dużemu koncernowi zagranicznemu)
 • 15.09.1992 – 01.01.1995 – osoba współpracująca w działalności gospodarczej PHU PRIM Grażyna Pietroń w Krakowie (handel)
 • 26.08.1991 – 25.02.1992- wspólnik i dyrektor zarządzający finansami w GIEŁDA MW-SYSTEM s.c. w Krakowie (obrót papierami wartościowymi) 
 • 01.06.1990 – 30.10.1992 – wspólnik i dyrektor zarządzający w BIOMEX sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (produkcja farmaceutycznych testów diagnostycznych)                      
 • 01.09.1978 – 01.05.1991 – pracownik naukowy, starszy asystent w Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Krakowie

W latach 1983-1988 uczestnik polskich wypraw polarnych na Spitsbergen jako pracownik Polskiej Akademii Nauk, eksplorator i alpinista; Nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A.

Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej lub jako członek organu konkurencyjnej osoby prawnej.

Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

CZŁONEK RADY NADZORCZEJ UNIMA 2000 SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE S.A.

Magdalena Kniszner

Wykształcenie:

Ukończyła studia na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki – w zakresie informatyki, o specjalności budowa i oprogramowanie maszyn matematycznych i uzyskała tytuł magistra inżyniera informatyka. Ukończyła również studia podyplomowe z zakresu komunikacji w biznesie w Wyższej Szkole Europejskiej im. Ks. Józefa Tischnera w Krakowie. Uczestniczyła w licznych kursach dotyczących zarządzania firmą i zasobami ludzkimi.

Zajmowane stanowiska i przebieg kariery zawodowej:

Od początku swojej kariery zawodowej związana jest z firmą Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne
S.A., jako założyciel i wspólnik, a następnie jako akcjonariusz. W ramach pełnionych obowiązków nadzorowała działy wdrożeniowy i techniczny oraz dział projektów niskoprądowych, a także administrację, kadry i księgowość. Odpowiadała za proces przygotowania i wprowadzenia spółki na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.

 • od 09.2020 pełni funkcję Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej w spółce Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A.
 • od 09.2015  do 09.2020 pełniła funkcję Członka Rady Nadzorczej w spółce Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A.
 • od 2007  do 09.2020 pełniła funkcję Prezes Zarządu w spółce Lockus sp. z o.o.
 • od 1998 do 2015 pełniła funkcję Wiceprezes Zarządu w spółce Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. (do 30. 09. 2004 Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne Sp. z o. o, a od 1. 10. 2004 Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A.)

W ramach grupy kapitałowej od 2007 do września 2020 pełniła funkcję Prezesa Zarządu spółki Lockus Sp. z o.o. – specjalizującej się we wspieraniu strategii biznesowych i realizacji konferencji branżowych. Nie prowadzi działalności konkurencyjnej do działalności Emitenta, nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.