INFORMACJA W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ UNIMA 2000 SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE S.A.

Mając na uwadze zachowanie najwyższych standardów bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. (zwaną Unima 2000, Spółka) realizuje ciągły proces doskonalenia zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych zarówno w ramach systemów informatycznych, rozwiązań organizacyjnych, jak i bezpieczeństwa fizycznego.

Stosujemy wysokiej klasy, sprawdzone zabezpieczenia prewencyjne oraz mechanizmy monitorujące sposoby przetwarzania, przepływy oraz dostępy do posiadanych informacji, tak aby móc zagwarantować, że przetwarzanie danych odbywa się nie tylko zgodnie z prawem, ale również zgodnie z najlepszymi praktykami w dziedzinie zabezpieczania danych i systemów informatycznych.

Administratorem danych osobowych zgromadzonych w systemach informatycznych i poza tymi systemami jest Spółka UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. z siedzibą w Krakowie (31-866) przy ul. Skarżyńskiego 14, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS 0000218370 Kapitał Zakładowy w kwocie 2 735 500 złotych opłacony w całości.

Spółka informuje wszystkich swoich partnerów biznesowych, przedstawicieli partnerów biznesowych, niezależnie od formy prawnej firmy realizującej szeroko pojętą współpracę i inne osoby, które w świetle obowiązujących przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwany RODO/GDPR) są osobami fizycznymi o celach, zakresach, kryteriach czasie przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących im prawach. Informacja na zastosowanie do danych otrzymywanych w zakresie prowadzonych działań zakupowych, sprzedażowych, marketingowych.

Zapytania oraz żądania związane z przetwarzaniem danych osobowych mogą Państwo kierować:

listownie na adres: Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. ul. Skarżyńskiego 14, 31-866 Kraków
telefonicznie: +48 12 2980 511
e-mailowo: kontakt@unima2000.pl

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych :
e-mailowo: iod@unima2000.pl, telefon: +48 12 2980 511

ZAKRESY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH DLA POSZCZEGÓLNYCH GRUP LUB/I RODZAJÓW PRZETWARZAŃ
(kliknij aby rozwinąć)

CEL PRZETWARZANIA: podjęcie działań w celu zawarcia i wykonywania umowy, której Pan/Pani jest stroną

PODSTAWA PRAWNA: art. 6. pkt 1. lit. B
niezbędność do zawarcia i wykonaniu umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH: do momentu rozwiązania łączącej obie strony umowy, rozliczenia wzajemnych zobowiązań oraz przez okres przedawnienia właściwy dla rodzaju zawartej umowy

INFORMACJA O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH: podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości jej zawarcia


CEL PRZETWARZANIA: realizacja obowiązków rozliczeniowych i archiwizacyjnych wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych i z zakresu rachunkowości

PODSTAWA PRAWNA: art. 6. pkt 1. lit. C
niezbędność do wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Unima 2000

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH : do czasu wygaśnięcia obowiązków przetwarzania danych wynikających z przepisów prawa

INFORMACJA O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH: podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak realizacji współpracy


CEL PRZETWARZANIA: wypełnienia obowiązków prawnych wynikających z obowiązków instytucji obowiązanej, wynikających z ustawy z dnia 1 marca 2018r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

PODSTAWA PRAWNA: art. 6. pkt 1. lit. C
niezbędność do wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Unima 2000

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH : do czasu wygaśnięcia obowiązków przetwarzania danych wynikających z przepisów prawa

INFORMACJA O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH: podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak realizacji współpracy


CEL PRZETWARZANIA: marketing bezpośredni – promocja produktów i usług własnych, w tym informacji o nowym rozwiązaniach technologicznych, proponowanych konferencjach, szkoleniach i warsztatach w ramach nawiązania relacji biznesowych

PODSTAWA PRAWNA: art. 6. pkt 1. lit. F
niezbędność do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Unima 2000

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH : do momentu wniesienia sprzeciwu, bez wpływu na legalność przetwarzania przed jej cofnięciem

INFORMACJA O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH: podanie danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przekazaniu Pani/Panu informacji z zakresie marketingu bezpośredniego


CEL PRZETWARZANIA: przekazywanie informacji organizacyjnych związanych z udziałem konferencjach, szkoleniach i innych aktywnościach marketingowych realizowanych przez Unima 2000

PODSTAWA PRAWNA: art. 6. pkt 1. lit. F
niezbędność do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Unima 2000

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH : do momentu wniesienia sprzeciwu, bez wpływu na legalność przetwarzania przed wniesieniem sprzeciwu

INFORMACJA O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH: podanie danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przekazaniu Pani/Panu przedmiotowych informacji


CEL PRZETWARZANIA: ocena wiarygodności płatniczej w związku z zawarciem i wykonaniem umowy lub wiążącej nas współpracy i realizowanych procesach windykacyjnych (o ile zajdzie taka potrzeba)

PODSTAWA PRAWNA: art. 6. pkt 1. lit. F
niezbędność do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Unima 2000

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH : zgodnie z okresem do wygaśnięcia roszczeń z tytułu realizacji współpracy i okresu przedawnienia

INFORMACJA O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH: podanie danych osobowych jest wymogiem umownym, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak realizacji współpracy


Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych, w rozumieniu art. 4 pkt 9 RODO, mogą być:

 1. podmioty realizujące wsparcie techniczne w zakresie obsługi informatycznej Unima 2000
 2. podmioty świadczące dla Spółki usługi niezbędne do realizacji wsparcia organizacyjnego, w szczególności świadczące usługi prawnicze, doradcze, doręczania korespondencji i przesyłek, rozliczania należności i zobowiązań
 3. podmioty związane z organizacją konferencji, szkoleń tj. m.in. hotele, drukarnie, prelegenci
 4. podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa

Dane osobowe zostały nam udostępnione przez naszych partnerów biznesowych w ramach realizowanych kontraktów lub zawartych porozumień, gdzie Pan/Pani jest pracownikiem lub przedstawicielem.

Zakres przetwarzanych danych osobowych zależny jest od rodzaju realizowanej współpracy. Podstawowe dane osobowe obejmują w szczególności dane kontaktowe takie jak imię, nazwisko, stanowisko, nazwa i adres partnera biznesowego, numer telefonu, adres e-mail. Ponadto przetwarzaniu mogą podlegać dane zawarte w posiadanych dokumentach potwierdzających uprawnienia i/lub doświadczenie zawodowe oraz zachowanie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy i medycyny pracy.

CEL PRZETWARZANIA: wykonania zawartej z Pana/Pani Pracodawcą (Zleceniodawcą) umowy, która realizowana jest przy Pani/Pana czynnym udziale, w tym kontaktu przy wykonywaniu umowy, potwierdzenia kwalifikacji i/lub danych uprawnień, jak również wymiany korespondencji

PODSTAWA PRAWNA: art. 6. pkt 1. lit. F
niezbędność do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Unima 2000

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH : do momentu rozwiązania łączącej obie strony umowy, rozliczenia wzajemnych zobowiązań oraz przez okres przedawnienia właściwy dla rodzaju zawartej umowy

INFORMACJA O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH: podanie danych osobowych jest wymogiem umownym, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak realizacji współpracy z Pani/Pana udziałem


CEL PRZETWARZANIA: marketing bezpośredni – promocja produktów i usług własnych, w tym informacji o nowym rozwiązaniach technologicznych, proponowanych konferencjach, szkoleniach i warsztatach w ramach nawiązania relacji biznesowych

PODSTAWA PRAWNA: art. 6. pkt 1. lit. F
niezbędność do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Unima 2000

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH : do momentu wniesienia sprzeciwu, bez wpływu na legalność przetwarzania przed jej cofnięciem

INFORMACJA O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH: podanie danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przekazaniu Pani/Panu informacji z zakresie marketingu bezpośredniego


CEL PRZETWARZANIA: przekazywanie informacji organizacyjnych związanych z możliwością i udziałem konferencjach, szkoleniach i innych aktywnościach marketingowych realizowanych przez Unima 2000 traktowanych jako umocnienie relacji biznesowych

PODSTAWA PRAWNA: art. 6. pkt 1. lit. F
niezbędność do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Unima 2000

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH : do momentu wniesienia sprzeciwu, bez wpływu na legalność przetwarzania przed wniesieniem sprzeciwu

INFORMACJA O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH: podanie danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przekazaniu Pani/Panu przedmiotowych informacji


Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych, w rozumieniu art. 4 pkt 9 RODO, mogą być:

 1. podmioty realizujące wsparcie techniczne w zakresie obsługi informatycznej Unima 2000
 2. podmioty świadczące dla Spółki usługi niezbędne do realizacji wsparcia organizacyjnego, w szczególności świadczące usługi prawnicze, doradcze, doręczania korespondencji i przesyłek, rozliczania należności i zobowiązań
 3. podmioty związane z organizacją konferencji, szkoleń tj. m.in. hotelom, drukarniom, prelegentom
 4. podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa

CEL PRZETWARZANIA: obsługi dokonanego przez Pana/Panią zapytania oraz udzielenia na nie należytej odpowiedzi

PODSTAWA PRAWNA: art. 6. pkt 1. lit. F
niezbędność do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Unima 2000

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH : do momentu wniesienia sprzeciwu, bez wpływu na legalność przetwarzania przed jego wniesieniem

INFORMACJA O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH: podanie danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udzielenia Pani/Panu odpowiedzi


CEL PRZETWARZANIA: marketing bezpośredni – promocja produktów i usług własnych, w tym informacji o nowym rozwiązaniach technologicznych, proponowanych konferencjach, szkoleniach i warsztatach w ramach nawiązania relacji biznesowych

PODSTAWA PRAWNA: art. 6. pkt 1. lit. A
na podstawie zgody wyrażonej poprzez wyraźne działanie – odznaczenie checkbox

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH : do czasu cofnięcia zgody, bez wpływa na legalność przetwarzania przed jej cofnięciem

INFORMACJA O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH: podanie danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przekazaniu Pani/Panu informacji z zakresie marketingu bezpośredniego


CEL PRZETWARZANIA: przekazywanie informacji organizacyjnych związanych z udziałem konferencjach, szkoleniach i innych aktywnościach marketingowych realizowanych przez Unima 2000

PODSTAWA PRAWNA: art. 6. pkt 1. lit. F
niezbędność do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Unima 2000

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH : do czasu wygaśnięcia obowiązków przetwarzania danych wynikających z przepisów prawa, w tym danych w zakresie rozliczenia podatku dochodowego od osób prawnych

INFORMACJA O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH: podanie danych osobowych jest wymogiem umownym, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału z organizowanym wydarzeniu


Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych, w rozumieniu art. 4 pkt 9 RODO, mogą być:

 1. podmioty realizujące wsparcie techniczne w zakresie obsługi informatycznej Unima 2000
 2. podmioty świadczące dla Spółki usługi niezbędne do realizacji wsparcia organizacyjnego, w szczególności świadczące usługi doręczania korespondencji i przesyłek
 3. podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa

CEL PRZETWARZANIA: zapewnienia bezpieczeństwa przebywających na terenie Spółki i mienia Spółki

PODSTAWA PRAWNA: art. 6. pkt 1. lit. F
niezbędność do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Unima 2000

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH : Do czasu zapełnienia dysku, jednakże nie dłużej niż przez okres 30 dni; usuwanie danych następuje poprzez nadpisanie. W uzasadnionych przypadkach (np. dla celów dowodowych) nagrania mogą być przechowywane przez okres dłuższy, jako zabezpieczony materiał, na potrzeby Prowadzenia wewnętrznych postępowań wyjaśniających lub innych postępowań, w tym sądowych

Dane osobowe osób znajdujących się w zasięgu kamer monitoringu będą przekazywanie wyłącznie na wniosek podmiotu uprawnionego do uzyskania takich danych na podstawie przepisów prawa, w ramach prowadzonych postępowań przez Sąd, Prokuraturę, Policję, Straż Graniczną oraz Straż Gminną i Miejską.

Informacja uzupełniająca:

Na Pani/Pana wniosek jako osoby, której dane dotyczą Unima 2000 dostarczy kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu, o ile dostarczenie kopii nie będzie niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych.

Na mocy art. 11 RODO, Unima 2000 nie prowadzi stałej identyfikacji osób rejestrowanych przez system monitoringu wizyjnego, a zatem w odniesieniu do przetwarzania wizerunku osoby, w celu skorzystania z przysługujących jej praw konieczne jest aby osoba, której dane dotyczą z wnioskiem dostarczyła dodatkowo informacje pozwalające ją zidentyfikować tak aby działanie to nie naruszało praw i wolności innych osób zarejestrowanych w systemie.

ŹRÓDŁA POZYSKIWANIA DANYCH I KATEGORIE DANYCH

Dane osobowe zawarte w zasobach Unima 2000 pochodzą:

 • bezpośrednio od osoby, której dane dotyczy gromadzone są poprzez informacje bezpośrednie, formularze elektroniczne, ankiety lub w innym sposób podczas konferencji, szkoleń,
 • z innych źródeł (za pośrednictwem innych osób lub rejestrów ogólnie dostępnych) od partnerów biznesowych w zakresie ich pracowników lub innego podmiotu, z którym ta osoba współpracuje.

Podstawowe dane osobowe obejmują w szczególności dane kontaktowe takie jak: imię, nazwisko, stanowisko, nazwa firmy, numer telefonu, adres e-mail.

PRAWA OSÓB W ZAKRESIE DANYCH OSOBOWYCH

Na każdym etapie przetwarzania przez UNIMA 2000 danych osobowych, mają Państwo prawo do:

 • dostępu do swoich danych, w tym uzyskania informacji o zakresie przetwarzanych przez nas danych oraz uzyskania kopii tych danych,
 • modyfikacji i poprawienia swoich danych,
 • ograniczenia zakresu przetwarzania, jeżeli nie będą zachodziły inne prawne przeciwwskazania,
 • całkowitego usunięcia swoich danych („prawo do bycia zapomnianym”), jeżeli nie będą zachodziły inne przeciwwskazania prawne,
 • wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzanych danych osobowych (w tym wycofania zgody),
 • przeniesienia danych do innego Administratora Danych, jeśli dane przetwarzane są w związku z udzieloną zgodą lub zawartą umową,
 • wniesienie skargi, w przypadku niewłaściwego przetwarzania danych osobowych, do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W celu realizacji powyższych praw osobą, której dane dotyczą zobowiązania jest do złożenia wniosku o realizację swoich praw. Każdy złożony przez Państwa wniosek rozpatrywany będzie indywidualnie i w stosunku do obowiązujących przepisów prawa. Przypominamy, że możliwość skorzystania z konkretnego uprawnienia może zależeć od podstawy prawnej, wykorzystywanej w ściśle określonym celu przetwarzania Państwa danych i wynikających z nich tytułów okresów przechowywania Państwa danych osobowych.

Państwa wniosek realizowany będzie bez zbędnej zwłoki, maksymalnie w terminie miesiąca od ich otrzymania. Niemniej możliwe jest, że z uwagi na charakter wniosku nie będziemy w stanie dotrzymać tego terminu, w takiej sytuacji zostaną Państwo powiadomieni o zaistniałym opóźnieniu oraz jego przyczynach. Analogicznie, gdyby zaszły takie okoliczności, poinformujemy Państwa o powodach odmowy przyjęcia i realizacji wniosku.

Informujemy, że pierwszy wniosek jest realizowany bez opłat. Niemniej w sytuacji, kiedy Państwa wnioski byłyby nieuzasadnione lub nadmierne zastrzegamy sobie prawo do pobierania opłaty za ponowne udzielenie informacji. O wysokości opłaty, lub jakichkolwiek innych przyczynach przez wzgląd, na które nie będziemy w stanie zrealizować wniosku zostaniecie Państwo o tym fakcie bezzwłocznie poinformowani.

Dodatkowo, w celu zagwarantowania bezpieczeństwa przekazywanych informacji, w sytuacji, kiedy nie będziemy w stanie prawidłowo Państwa zidentyfikować, jako osoby upoważnione do odbioru danych zastrzegamy sobie prawo do określenia przez nas sposobu dostarczenia informacji, o czym zostaniecie Państwo poinformowani.

W przypadku realizacji prawa do przenoszenia danych, Administrator Danych dokona bezpośredniego przesłania tych danych do innego Administratora Danych, o ile będzie istniała techniczna możliwość. Osoba wnioskująca o realizację tego prawa zostanie poinformowana o decyzji, co do możliwości przeniesienia.

KONSEKWENCJE NIEPODANIA DANYCH

Dane zbierane w ramach działań zakupowych, sprzedażowych lub marketingowych – podanie danych jest dobrowolne, jednak w przypadku niepodania danych nie będziemy mieli możliwości skontaktowania się w przyszłości.

Dane osób, które są stroną umowy/zamówienia – podanie danych wynika z obowiązków prawnych i jest warunkiem zawarcia/realizacji umowy.

Dane podane w formularzu kontaktowym – podanie danych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie wskazanych jako wymagane ( zaznaczone *) skutkują brakiem możliwości wysłania formularza, a w konsekwencji brakiem uzyskania odpowiedzi na zadane pytanie, kontaktu ze strony Unima 2000, otrzymania informacji handlowych lub marketingowych.

Powyższe informacje realizują obowiązek prawny wynikający z art. 13 – 14 RODO. Zastrzegamy sobie prawo do zmian w niniejszej Polityce, zawsze w celu poprawy jakości świadczonych przez nas usług oraz w poszanowaniu Państwa praw i prywatności.

USTAWA O PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU

Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. jako instytucja obowiązana przetwarza dane osobowe na potrzeby realizacji ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

WYCOFYWANIE ZGÓD MARKETINGOWYCH

Osobie której dane dotyczą przysługuje prawo wycofania udzielonych zgód marketingowych w każdym czasie poprzez kontakt z działem marketingu Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. (telefonicznie: 12 298 05 74 lub mailowo: marketing@unima2000.pl lub za pomocą formularza znajdującego się na stronie: Wycofanie zgód marketingowych.

Zapytania, jak i żądania związane z przetwarzaniem danych osobowych w świetle przepisów RODO można kierować, również, bezpośrednio na adres: iod@unima2000.pl