Komunikat: Powołanie na kolejną kadencję Zarządu w nowym składzie.

Spółka Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. zakończyła postępowanie kwalifikacyjne w wyniku którego Rada Nadzorcza powołała na kolejną kadencję Zarząd w nowym składzie.

Stanowisko nowego Prezesa zarządu z dniem 10 sierpnia obejmie Pan Grzegorz Pardela. Decyzją Rady Nadzorczej Pani Magdalena Kniszner została czasowo delegowana do wykonywania czynności Prezesa zarządu tj. do dnia 09 sierpnia.

Stanowisko Wiceprezesa zarządu z dniem 01 lipca objął Pan Piotr Urbaniec.

Raport bieżący nr 19/2021 Unima 2000 ( Raporty Spółek ESPI/EBI, Powołanie Członków Zarządu UNIMA 2000 SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE SPÓŁKA AKCYJNA (PLUNMST00014)

Zarząd Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. _dalej „Spółka”_ działając zgodnie z § 5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim podaje do publicznej wiadomości, że na posiedzeniu w dniu 24.06.2021 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwały powołujące Członków Zarządu Spółki na wspólną trzyletnią kadencję, w następującym składzie:
1. Grzegorz Pardela – Prezes Zarządu – od dnia 10 sierpnia 2021 r.
2. Piotr Urbaniec – Wiceprezes Zarządu – od dnia 1 lipca 2021 r.
Żaden z powołanych Członków Zarządu nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej lub jako członek organu konkurencyjnej osoby prawnej oraz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Pełen raport giełdowy: https://www.gpw.pl/komunikat?geru_id=377495&title=Powo%C5%82anie+Cz%C5%82onk%C3%B3w+Zarz%C4%85du#hyxq68qa41

Udostępnij post:

Share on facebook
Share on linkedin
Share on email

Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. powołała nowy zarząd

Pozostańmy w kontakcie

Więcej aktualności

Akademia Unima 2000

Akademia Unima 2000

Bezpłatny webinar: SZTUCZNA INTELIGENCJA, AUTOMATYZACJA PROCESÓW I WYKORZYSTANIE KANAŁU GŁOSOWEGO I CHATOWEGO W OBSŁUDZE KLIENTA Zapraszamy na kolejny webinar organizowany w ramach

Strona www.unima2000.pl korzysta z plików Cookies (w celu realizacji usług)