Kalendarium

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2021 roku

Zarząd Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A., na podstawie § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 133 z późn. zm._. _Rozporządzenie_, podaje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w 2021 roku:

1. Skonsolidowane raporty kwartalne:

  • za I kwartał 2021 roku – 25 maja 2021 roku
  • za III kwartał 2021 roku – 18 listopada 2021 roku

2. Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2021 roku:

wraz ze skróconym półrocznym jednostkowym sprawozdaniem finansowym – 23 września 2021 roku

3. Jednostkowy raport roczny za 2020 rok:

  • 28 kwietnia 2021 roku

4. Skonsolidowany raport roczny za 2020 rok:

  • 28 kwietnia 2021 roku

Jednocześnie Zarząd Spółki oświadcza, że:

  • zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _”Rozporządzenie”_, Emitent nie będzie przekazywał raportu kwartalnego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał roku obrotowego 2020 i II kwartał roku obrotowego 2021;
  • zgodnie z § 62 ust. 1 Rozporządzenia, Emitent będzie przekazywał skonsolidowane raporty kwartalne za I i III kwartał roku obrotowego 2021 zawierające kwartalną informację finansową jednostki dominującej i nie będzie przekazywał odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych za te okresy sprawozdawcze;
  • zgodnie z § 62 ust. 3 Rozporządzenia, Emitent nie będzie publikował jednostkowego raportu półrocznego, w związku z czym w skonsolidowanym raporcie półrocznym za I półrocze 2021 roku będzie zamieszczone skrócone półroczne sprawozdanie finansowe wraz z raportem podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań oraz skróconą informacją dodatkową.

Strona www.unima2000.pl korzysta z plików Cookies (w celu realizacji usług)