Current Reports 2022

Only the Polish version of these documents is legally binding. The translation is provided for information only. Every effort has been made to ensure the accuracy of this publication. However, the Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne SA does not assume any responsibility for any errors or omissions.

07.04.2022

Current Report nr 10/2022 Unima 2000

Zawiadomienie o nabyciu akcji – przekroczenie progu powyżej 10% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy

30.03.2022

Report correction nr 9/2022 Unima 2000

Korekta raportu bieżącego nr 9/2022 – oczywista omyłka pisarska

24.03.2022

Current Report nr 9/2022 Unima 2000

Zawarcie listu intencyjnego

16.03.2022

Current Report nr 8/2022 Unima 2000

Zawarcie umów o udzielanie ubezpieczeniowych gwarancji kontraktowych w ramach określonego limitu gwarancyjnego

11.03.2022

Current Report nr 7/2022 Unima 2000

Zawiadomienie o nabyciu akcji – przekroczenie progu powyżej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy

01.03.2022

Current Report nr 6/2022 Unima 2000

Informacja w sprawie zbycia akcji własnych Emitenta

28.02.2022

Current Report nr 5/2022 Unima 2000

Informacja w sprawie zbycia akcji własnych Emitenta

23.02.2022

Current Report nr 4/2022 Unima 2000

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu i faktoringu odwrotnego przez spółkę zależną Emitenta

21.02.2022

Current Report nr 3/2022 Unima 2000

 Podjęcie przez Zarząd Emitenta uchwały w sprawie zbycia akcji własnych

28.01.2022

Current Report nr 2/2022 Unima 2000

Notification of change in voting amounts held

28.01.2022

Current Report nr 1/2022 Unima 2000:

Dates of publication of periodic reports in 2022