Walne Zgromadzenie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 21 czerwca 2017 r.

Zarząd Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne SA (Spółka) działając zgodnie z § 38 ust.1 pkt. 1 do 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. nr 33 poz. 259 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości że, działając na podstawie art. 398 oraz 399 §1 i art. 4022 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §11 pkt 2 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 21 czerwca 2017 r. na godzinę 11.00 w Krakowie, przy ul. Skarżyńskiego 14.

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy znajduje się w zamieszczonym niżej ogłoszeniu.


Treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie w dniu 21 czerwca 2017 r.

Uzupełniony porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektem uchwały

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Wzór pełnomocnictwa

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej

Sprawozdanie Rady Nadzorczej dotyczące oceny sytuacji Spółki

Ocena Rady Nadzorczej dotycząca działalności sponsoringowej i charytatywnej

Ocena Rady Nadzorczej w sprawie oceny sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego

Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdań Spółki

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 21 czerwca 2017 r.

Archiwum


Zwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 14.06.2016 r.


Uchwały podjęte przez WZA w dn.14.06.2016

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 14 czerwca 2016 r.

Wzór pełnomocnictwa

Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki

Proponowane zmiany Statutu Spółki

Statut: Tekst jednolity z dnia 30 czerwca 2015 r.

Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki w nowym brzmieniu

Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sytuacji Spółki

Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdań Spółki

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2015 r.

Ocena sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego

Ocena dotycząca działalności sponsoringowej i charytatywnej

Nadzwyczajne Walne Zgormadzenie z dnia 16.02.2016 r.


Wzór pełnomocnictwa

Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Treść uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 30.06.2015 r.

Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Treść uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Statut tekst jednolity dotychczas obowiązujący

Propozycje zmian do statutu spółki

Zgłoszenie kandydatów na Członków Rady Nadzorczej

Uchwały zgłoszone przez akcjonariuszy

Treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie w dniu 30 czerwca 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 23.06.2014 r.

Wzór pełnomocnictwa

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Projekt uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Statut: Tekst jednolity z dnia 14.06.2012 r.

Propozycje zmian do statutu

Treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie w dniu 23 czerwca 2014