Informacje finansowe

Wybrane dane finansowe / wybrane wskaźniki finansowe

Dane finansowe2011
(tys. zł)
2012
(tys. zł)
2013
(tys. zł)
2014
(tys. zł)
2015
(tys. zł)
2016
(tys. zł)
2017
(tys. zł)
2018
(tys. zł)
wg. MSR/MSSF
2019
(tys. zł)
wg. MSR/MSSF
Przychody netto ze sprzedaży21 47125 07723 62232 72326 91531 41130 78729 77231 915
Zysk (strata) na działalności operacyjnej256713- 50510147316566122851751
Zysk (strata) brutto648936- 1064942797630- 2 59710833
Zysk (strata) netto644730- 911628603517- 2 77463398
Aktywa razem27 55227 11222 48029 35525 10025 89324 37521 15625 467
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania9 0518 6726 17512 4227 2558 59210 3198 00211 951
Zobowiązania długoterminowe1 0927495695115742723851 3651 416
Zobowiązania krótkoterminowe6 5256 7063 88810 5175 1106 9418 3696 63710 535
Kapitał własny18 50118 44016 30516 93317 84517 30114 05613 15413 516
Kapitał zakładowy2 735,52 735,52 735,52 735,52 735,52 735,52 735,52 735,52 735,5
Liczba akcji (w tys. szt.)2 735,52 735,52 735,52 735,52 735,52 735,52 735,52 735,52 735,5
Wskaźniki finansowe201120122013201420152016201720182019
Rentowność sprzedaży2,842,91-3,861,922,241,65- 9,010,211,25
Wskaźnik płynności bieżącej1,811,782,051,682,081,711,581,651,22
Wskaźnik ogólnego zadłużenia32,93227,537,5728,9033,1835,9127,7732,45
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA)2,342,69-4,02,422,242,03-11,040,621,70

Informacje na temat wypłacania dywidendy przez spółkę Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. za lata 2011-2018

Za rok obrotowy 2018 nie wypłacano dywidendy, zgodnie bowiem z rekomendacją Zarządu Spółki, zaopiniowaną pozytywnie przez Radę Nadzorczą – Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zdecydowało o przeznaczeniu zysku za 2018 rok w całości na kapitał zapasowy (uchwała nr 8 WZA z dnia 18.06.2019). WZA nie podejmowało uchwały o wypłacie dywidendy za 2018 rok.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna w Krakowie, w dniu 19 czerwca 2018 r., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2_ Kodeksu spółek handlowych, postanowiło wypłacić dywidendę z kapitału zapasowego, utworzonego z zysków lat ubiegłych, w łącznej wysokości 328 260,00 _trzysta dwadzieścia osiem tysięcy dwieście sześćdziesiąt_ złotych, czyli po 12 _dwanaście_ groszy na jedną akcję. Dywidendą objęte są akcje w liczbie 2 735 500 szt. Ustala się dzień 19 września 2018 roku jako dzień nabycia praw do dywidendy _dzień dywidendy_ oraz dzień 4 października 2018 roku jako termin wypłaty dywidendy.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. w dniu 21 czerwca 2017 r. postanowiło wypłacić dywidendę z zysku za rok 2016. Zgodnie z Uchwałą nr 8 ZWZ na dywidendę przeznaczono kwotę 492.390 zł (czterysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące trzysta dziewięćdziesiąt złotych), to jest po 0,18 (osiemnaście) groszy na jedną akcję. Ustalono dzień 20 września 2017 jako dzień nabycia praw do dywidendy (dzień dywidendy) oraz dzień 5 października 2017 roku jako termin wypłaty dywidendy.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. w dniu 14 czerwca 2016 r. postanowiło wypłacić dywidendę z zysku za rok 2015. Zgodnie z Uchwałą nr 8 ZWZ na dywidendę przeznaczono kwotę 547.100 zł (pięćset czterdzieści siedem tysięcy sto złotych), to jest po 20 (dwadzieścia ) groszy na jedną akcję. Ustalono 30 września 2016 jako dzień nabycia praw do dywidendy (dzień dywidendy) oraz dzień 10 października 2016 roku jako termin wypłaty dywidendy.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. w dniu 16 lutego 2016 r. postanowiło wypłacić dywidendę z zysku za rok 2014. Zgodnie z Uchwałą nr 4 NWZ na dywidendę przeznaczono kwotę 465 035,00 zł (czterysta sześćdziesiąt pięć tysięcy trzydzieści pięć złotych), to jest po 17 (siedemnaście) groszy na jedną akcję. Ustalono 15 marca 2016 jako dzień nabycia praw do dywidendy (dzień dywidendy) oraz dzień 30 marca 2016 roku jako termin wypłaty dywidendy.

Zgodnie z uchwałą nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 21 czerwca 2013 r. w dniu 20 sierpnia wypłacono dywidendę za rok 2012. Dniem dywidendy był 5 sierpnia 2013 roku. Na dywidendę przeznaczono kwotę 683.875 (sześćset osiemdziesiąt trzy tysiące osiemset siedemdziesiąt pięć złotych 00/100), to jest po 25 (dwadzieścia pięć) groszy na jedną akcję.

W dniu 4 września zgodnie z Uchwałą nr 8 ZWZ z dnia 14 czerwca 2012 roku wypłacono dywidendę za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011 roku. Na dywidendę przeznaczono kwotę 629.165,00 (sześćset dwadzieścia dziewięć tysięcy sto sześćdziesiąt pięć) złotych, to jest po 23 (dwadzieścia trzy) grosze na jedną akcję. Dniem nabycia praw do dywidendy (dzień dywidendy) był 14 sierpnia 2012 roku.