Piotr Zając

Członek Rady Nadzorczej
Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A.

Wykształcenie:

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie (obecnie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie), specjalność zarządzanie zasobami ludzkimi. Doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu. Autor prac naukowych o tematyce dotyczącej zarządzania zasobami ludzkimi i controlingu personalnego, publikowanych w czasopismach zarówno o zasięgu krajowym, jak i międzynarodowym. Bierze aktywny udział w badaniach naukowych w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, jak również uczestniczy w krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych w tej tematyce.

Zajmowane stanowiska i przebieg kariery zawodowej:

Od 2018 Członek Rady Nadzorczej Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Bochni
Od 2017 Adiunkt w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie
Od 2015 Członek Rady Nadzorczej w Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A.
Od 2014 Konsultant ds. sprzedaży ERGAZ sp. z o.o.
2013 – 2018 Członek Rady Nadzorczej Spółki Fabryka Kotłów Sefako S.A. w Sędziszowie,
2012 Członek Rady Nadzorczej Spółki Uzdrowisko Wysowa S.A/ w Wysowej Zdroju,
od 2010 Adiunkt w Katedrze Zarządzania Zasobami Pracy Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie,
od 2010 Adiunkt w Zakładzie Zarządzania i Przedsiębiorczości w Wyższej Szkołe Ekonomii i Informatyki w Krakowie
2007 – 2015 Konsultant do spraw Personalnych w Oxygen Krosno S.C. oraz PHU Ergas
2004 – 2010 Asystent w Katedrze Zarządzania Zasobami Pracy AE w Krakowie, obecnie Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
1996 – 2007 Własna działalność gospodarcza


Nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A.

Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej lub jako członek organu konkurencyjnej osoby prawnej.

Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.


Członek niezależny