Kalendarium

Zarząd Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A., na podstawie § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. nr 33 poz. 259 wraz z późniejszymi zmianami)(Rozporządzenie), podaje do publicznej informacji terminy raportów okresowych, które będą publikowane w 2019 roku:

1. Skonsolidowane raporty kwartalne:

za I kwartał 2019 roku – 20 maja 2019 roku
za III kwartał 2019 roku – 20 listopada 2019 roku

2. Skonsolidowany raport półroczny za:

I półrocze 2019 roku wraz ze skróconym półrocznym jednostkowym sprawozdaniem finansowym – 16 września 2019 roku

3. Jednostkowy raport roczny za 2018 rok:

25 kwietnia 2019 roku

4. Skonsolidowany raport roczny za 2018 rok:

25 kwietnia 2019 roku

Jednocześnie Zarząd Spółki oświadcza, że:
– zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia, Emitent nie będzie przekazywał raportu kwartalnego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał roku obrotowego 2018 i II kwartał roku obrotowego 2019;
– zgodnie z § 62 ust. 1 Rozporządzenia, Emitent będzie przekazywał skonsolidowane raporty kwartalne za I i III kwartał roku obrotowego 2019 zawierające kwartalną informację finansową jednostki dominującej i nie będzie przekazywał odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych za te okresy sprawozdawcze;
– zgodnie z § 62 ust. 3 Rozporządzenia, Emitent nie będzie publikował jednostkowego raportu półrocznego, w związku z czym w skonsolidowanym raporcie półrocznym za I półrocze 2019 roku będzie zamieszczone skrócone półroczne sprawozdanie finansowe wraz z raportem podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań oraz skróconą informacją dodatkową.