Kalendarium

Zarząd Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A., na podstawie § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. nr 33 poz. 259 wraz z późniejszymi zmianami)(Rozporządzenie) , podaje do publicznej informacji terminy raportów okresowych, które będą publikowane w 2017 roku :

  1. Skonsolidowane raporty kwartalne:
  • za I kwartał 2018 roku – 21 maja 2018 roku,
  • za III kwartał 2018 roku – 19 listopada 2018 roku
  1. Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2018 roku wraz ze skróconym półrocznym jednostkowym sprawozdaniem finansowym – 17 września 2018 roku
  2. Jednostkowy raport roczny za 2017 rok – 25 kwietnia 2018 roku
  3. Skonsolidowany raport roczny za 2017 rok – 25 kwietnia 2018 roku

Jednocześnie Zarząd Spółki oświadcza , iż zgodnie z §83 ust.1 i 3 Rozporządzenia nie będzie przekazywać odrębnych jednostkowych sprawozdań kwartalnych oraz odrębnego jednostkowego sprawozdania półrocznego, zamieszczając odpowiednio w skonsolidowanych sprawozdaniach kwartalnych oraz skonsolidowanym sprawozdaniu półrocznym skrócone jednostkowe sprawozdania kwartalne oraz skrócone jednostkowe sprawozdanie półroczne Emitenta.