IBM Case Manager

IBM Case Manager to kompleksowe narzędzie do prowadzenia spraw. Oferuje zaawansowaną strategię prowadzenia spraw, która pozwala na ich szybszą obsługę i zamykanie, a przez to uzyskiwanie lepszych wyników biznesowych. Stanowi platformę do budowy rozwiązań umożliwiających pracę z treścią biznesową i korzystanie z kontekstowych analiz w czasie rzeczywistym.

IBM Case Manager ułatwia użytkownikom biznesowym i informatykom tworzenie rozwiązań, wspomagających podejmowanie trafnych decyzji w skali całego przedsiębiorstwa. Platforma posiada narzędzia do pracy zespołowej, zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa i zgodność z wymaganiami formalnymi w warunkach podwyższonego ryzyka. Udostępnia elastyczne środowisko pracy, spójną strategię i zintegrowane narzędzia do prowadzenia spraw.

IBM Case Manager

Zastosowania IBM Case Manager w różnych branżach

IBM Case Manager

Cechy platformy IBM Case Manager:

 • Osoby korzystające z narzędzia mogą w łatwy sposób, samodzielnie konfigurować i modyfikować interfejs użytkownika w celu zapewnienia wygodnego wglądu we wszystkie aspekty obsługiwanej sprawy
 • Case Manager udostępnia rozszerzalną infrastrukturę, która umożliwia spełnienie specyficznych wymagań biznesowych
 • Użytkownicy mogą utrwalać sprawdzone procedury operacyjne we wbudowanych strukturach i szablonach złożonych z elementów procesu prowadzenia sprawy – takich jak modele danych, modele procesów, komponenty interfejsu użytkownika, zestawy reguł i konfiguracje spraw. Modele te mogą przyczynić się do przyspieszenia wdrożeń i zwiększyć efektywność inwestycji
 • Możliwe jest dodawanie własnych szablonów oraz tworzenie kompletnych aplikacji do prowadzenia spraw, które zaspokoją specyficzne potrzeby branżowe lub spełnią konkretne oczekiwania użytkowników

Dzięki IBM Case Manager Pracownicy merytoryczni i odpowiedzialni za prowadzenie spraw mogą lepiej wykorzystać newralgiczne zasoby informacyjne, a przez to szybciej podejmować trafne decyzje dotyczące spraw

TECZKA SPRAWY

Zarządzanie sprawami to koordynacja działań usługowych podejmowanych dla osiągnięcia ustalonego celu. Zwykle działania obejmują utworzenie teczki sprawy i wykonywanie określonych zadań. Zadania mogą być typowe (predefiniowane) związane z przebiegiem określonego procesu, lub nietypowe, dodawane w trakcie obsługi sprawy.

Informacja o sprawie, gromadzona w teczce, jest używana przez pracowników obsługujących sprawę, którzy współpracują w trakcie jej obsługi oraz podczas jej zamykania. Dodatkowo, informacja o sprawie może być używana przez osoby nadzorujące i kadrę kierowniczą do monitorowania przebiegu procesów załatwiania sprawy.

Po zamknięciu sprawy, informacja o niej jest zwykle przechowywana na potrzeby audytów, wymagań prawnych lub innych długotrwałych procesów biznesowych.

Elastyczne definiowanie procesu prowadzenia spraw

IBM Case Manager działa w oparciu o silnik obsługi procesów biznesowych oraz zintegrowany mechanizm reguł biznesowych, który wspomaga złożone procesy decyzyjne.

 • Korzystając z dostarczonego oprogramowania, analitycy biznesowi mogą w programie Case Manager Builder szybko budować dynamiczne aplikacje z istniejących już komponentów oraz błyskawicznie udostępniać takie aplikacje użytkownikom prowadzącym sprawy
 • Case Manager udostępnia liczne narzędzia biznesowe do projektowania i wdrażania takich aplikacji, które sprzyjają aktywnemu zaangażowaniu szerszego grona użytkowników w prowadzenie spraw

IBM Case Manager

IBM Case Manager – elastyczność działania

IBM Case Manager zapewnia wysoką elastyczność i umożliwia spełanianie wymogów formalnychdzieki narzędziom do zarządzania procesami biznesowymi i regułami. Pracownicy merytoryczni mogą uczestniczyć w automatycznie uruchamianych przepływach pracy oraz przepływach pracy uruchamianych „na żądanie” dla zrealizowania dodatkowego zadania.

 • Sprawy wymagają wykonania definiowanych zadań, a te wymagają procesów obsługi. Procesy organizują zadania występujące w trakcie załatwiania sprawy w zarządzane i monitorowane kroki. W ramach realizacji procesów informacje mogą być przekazywane oraz przeglądane. Poszczególne kroki mogą mieć naturę statyczną lub wiązać się z określonymi transakcjami
 • Case Manager oferuje zintegrowane funkcje zarządzania regułami biznesowymi, dzięki którym pracownicy merytoryczni mogą odseparować obszar szybko zmieniających się reguł i zasad od pozostałych komponentów aplikacji biznesowej
 • Nawet osoby bez przygotowania technicznego mogą wpływać na definicje i aktualizować logikę decyzyjną, dzięki czemuIBM Case Manager jest idealnym rozwiązaniem wspomagającym wdrażanie zmian w przedsiębiorstwach

Pogłębione analizy i usprawnienie procesu decyzyjnego

Case Manager udostępnia narzędzia analityczne, które pozwalają na uzyskanie pogłębionych wniosków z artefaktów informacyjnych powiązanych ze sprawą. Narzędzia analityczne mogą wykorzystywać zarówno informacje ustrukturyzowane, jak również nieustrukturyzowane.

Dzięki narzędziom analitycznym, możliwe jest optymalizowanie obsługi spraw na poziomie szczegółowym i ogólnym:

 • Na poziomie pojedynczych użytkowników analizy pomagają w wyborze priorytetów, przydzielaniu zadań i podejmowaniu decyzji dotyczących pojedynczych spraw
 • Na poziomie ogólnym narzędzia analityczne pozwalają dostrzec wzorce i trendy w całym portfelu obsługiwanych spraw i oceniać ich wpływ na poszczególne jednostki organizacyjne lub działy

Mając do dyspozycji takie informacje, menedżerowie mogą proaktywnie optymalizować wydajność, np. poprzez zmianę przydziału prac, zaangażowanie dodatkowych ekspertów, uzupełnienie informacji dotyczących spraw, czy udoskonalenie szkoleń.

ECM – zarządzanie treścią w przedsiębiorstwie

ECM radykalnie usprawnia obsługę sprawy – Case Manager współpracuje z dostarczonym w pakietem oprogramowania IBM do zarządzania treścią w przedsiębiorstwie.

 • Sprawy zawierają treść opisującą klienta, produkt, projekt, pacjenta itp. Treść może być dowolnego typu i pochodzić z wewnątrz jak i z zewnątrz organizacji
 • Case Manager może importować do akt sprawy treści pochodzące praktycznie z dowolnego źródła, w tym z plików, a także z repozytoriów Microsoft SharePoint, Open Text LiveLink i EMC Documentum
 • Case Manager może także importować treści z korespondencji papierowej (po zeskanowaniu), wiadomości e-mail, transkrypcji rozmów w centrum zgłoszeniowym oraz inne treści ustrukturyzowane i nieustrukturyzowane
 • Centralny dostęp do wszystkich informacji o klientach pozwala pracownikom merytorycznym szybko reagować na zapytania i szybciej zamykać sprawy

IBM Case Manager – dostęp do treści

System zarządzania sprawami IBM Case Manager zapewnia dostęp do rożnych treści, umożliwia korzystanie z zewnętrznych usług, a także udostępnia własne usługi innym systemom, w szczególności:

 • Zapewnia wspólny i jednolity dostęp do treści (strukturalnych i niestrukturalnych) zgromadzonych w różnych bazach danych i repozytoriach
 • Zapewnia mechanizmy umożliwiające korzystanie z usług przeszukiwania pełnotekstowego oraz analizy treści dokumentów, w tym analizy trendów oraz wyszukiwania anomalii dla trafniejszych decyzji
 • Umożliwia pracę grupową z użyciem opcjonalnego oprogramowania, w tym dostęp do informacji zgromadzonej w teczce sprawy z typowych aplikacji biurowych
 • Umożliwia korzystanie z centralnych serwerów katalogowych, serwerów reguł biznesowych, systemów raportowych, systemów zarządzania aktami elektronicznymi, itp.

IBM Case Manager oferuje elastyczne opcje konfiguracyjne, aby zapewnić realizację szerokiej gamy potrzeb. W przypadku konieczności budowy niestandardowych aplikacji, Case Manager zawiera obszerny zestaw interfejsów programistycznych (API) oraz usług Web Services, które udostępniają wymagane funkcje na różnych poziomach systemu.

Często wykorzystywaną formą integracji z systemami zewnętrznymi jest wywołanie usług Web Services z wewnątrz procesu obsługi zadania. W specjalnie zdefiniowanych krokach systemowych możliwe jest wywołanie usługi WebServices z przekazaniem niezbędnych parametrów i odebraniem odpowiedzi zwróconej przez konkretną usługę. Krok taki umożliwia integrację z dowolnym systemem oferującym interfejs Web Services, którego elementy konfiguracyjne (adres) oraz parametry wywołania są znane. Standardowo w ten sposób wywoływane są usługi serwera reguł biznesowych (dostarczony w pakiecie IBM Operational Decision Manager). Analogicznie można korzystać z danych i usług każdego adekwatnego do potrzeb serwera usług.

IBM Case Manager – Architektura ogólna

System zarządzania sprawami wymaga dostępu i możliwości gromadzenia różnych treści oraz udostępnia wiele usług, w szczególności:

 • Zarządzanie treścią
 • Zarządzanie procesami biznesowymi
 • Narzędzia do współpracy pomiędzy ludźmi
 • Obsługa reguł biznesowych
 • Analiza biznesowa
 • Projektowanie i udostępnianie interfejsu użytkownika

Architektura systemu jest modułowa, przy czym niektóre moduły są wymagane, a niektóre opcjonalne – instalowane w zależności od potrzeb i założonego zakresu funkcjonalnego.


IBM Business Partner - Big Data

Unima 2000 rozumiejąc potrzeby i obowiązki Klientów wynikające z nowej regulacji GDPR wprowadziła do swojej oferty szereg produktów wspierających ochronę danych osobowych. Jako autoryzowany partner IBM oferujemy doradztwo oraz rozwiązania, umożliwiając skuteczne wprowadzenie postanowień nowej regulacji. Zapraszamy do kontaktu.Jak uzyskać ofertę:

Jak uzyskać wycenę Unima 2000

Skontaktuj się z naszym przedstawicielem:

Podaj Twój numer telefonu - oddzwonimy

Podaj Twoje imię i nazwisko

Podaj nazwę Twojej firmy

Wyrażam zgodę na:

 Przetwarzanie moich danych osobowych *

Zobacz treść

Otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną *

Zobacz treść

Otrzymywanie informacji marketingowych drogą elektroniczną

Zobacz treść

Używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych *

Zobacz treść

* Wyrażenie powyższych zgód jest dobrowolne lecz jest niezbędne, żebyśmy mogli się z Tobą kontaktować i odpowiedzieć na Twoje pytanie.

Wyrażone zgody można wycofać w każdym czasie, np. klikając tutaj: Cofam zgody

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Polityka prywatności

Magdalena Pisarczyk

Magdalena Pisarczyk
Dyrektor ds. Projektów Informatycznych
D +48 12 2980 520
M +48 601 416 600

kontakt Unima 2000 SA