Bezpieczeństwo pożarowe

System Sygnalizacji Pożaru samoczynnie wykrywa i przekazuje informacje o pożarze chronionego obiektu. Swoim działaniem obejmuje on wszystkie pomieszczenia i przestrzenie w których może pojawić się ogień.

W skład systemu wchodzą czujki i jednostka centralna. Pojedyncze czujki rozmieszczone w nadzorowanym obszarze reagują na wzrost temperatury, dym lub płomienie. Centralka rejestruje natomiast sygnały z czujek i alarmuje sygnałem dźwiękowym o zagrożeniu.

W sytuacji zagrożenia centrala identyfikuje wzbudzoną czujkę z numerem konkretnego pomieszczenia, a nawet jego części. Informacja o alarmie jest drukowana lub przekazana poprzez oprogramowanie do wizualizacji na rzut kondygnacji z oznaczonym zagrożonym pomieszczeniem. System może sterować także drzwiami pożarowymi, instalacją oddymiającą czy dźwiękowym systemem ostrzegawczym w obiekcie. W razie pożaru automatycznie powiadamiana jest najbliższa jednostka Ratowniczo-Gaśnicza PSP.

Wszystkie elementy rekomendowanych systemów pożarowych posiadają atesty i prawnie wymagane świadectwa dopuszczenia do użytkowania w ochronie przeciwpożarowej.

Co zyskujesz?

 • Wysoki profil bezpieczeństwa budynku na wypadek pożaru;
 • Monitoring całej powierzchni budynku (wraz z magazynami, rampami przeładunkowymi, a nawet tunelami kablowymi);
 • Błyskawiczny komunikat alarmowy na wypadek wykrycia wzrostu temperatury, dymu czy płomieni;
 • Możliwość błyskawicznego zlokalizowania źródła pożaru;
 • Automatyczne powiadomienie najbliższej jednostki interwencyjnej.

Dźwiękowy System Ostrzegawczy jest zwykle wzbudzany poprzez impuls z Systemu Sygnalizacji Pożarowej. Jego funkcja polega na automatycznym rozgłaszaniu komunikatów i sygnałów ostrzegawczych na terenie strzeżonego obiektu. Instalacja urządzeń DSO jest wymagana przez polskie prawo. Stosuje się je w dużych obiektach handlowych i widowiskowych, teatrach, kinach, dworcach, hotelach, sanatoriach i szpitalach.

W skład systemu wchodzą głośniki instalowane w każdym pomieszczeniu, w którym mogą przebywać ludzie. Elementy centralne systemu, tj. wzmacniacze mocy i kontrolery systemu instalowane w specjalnie przygotowanych szafach RACK z zasilaniem awaryjnym. W przypadku prowadzenia akcji ewakuacyjnej przez strażaka wykorzystuje się przygotowaną do tego celu klawiaturę i mikrofon.

Właściwie zaprojektowany system DSO ma wyliczoną na podstawie symulacji akustycznych odpowiedni rodzaj i liczbę głośników. Wysoki wskaźnik „współczynnika zrozumiałości mowy” w systemie głośnikowym jest jednym z ważniejszych parametrów wymaganych przez oficerów straży pożarnej. Od czytelności komunikatu zależy bowiem, jak w sytuacji kryzysowej przebiegać będzie ewakuacja obiektu. Wczesne przekazanie informacji o zagrożeniu i możliwość precyzyjnego pokierowania akcją ewakuacyjną ma kluczowe znaczenie dla minimalizacji liczby ewentualnych ofiar pożaru.

Instalacja kablowa systemu jest odporna na skrajnie wysokie temperatury. DSO działa w każdych warunkach, także podczas trwania pożaru.

Zadania systemu DSO:

 • Zapobieganie wybuchowi paniki;
 • Możliwość przekazania informacji o:
  • rodzaju zagrożenia,
  • sposobie postępowania,
  • drogach ucieczki,
 • Duża skuteczność przekazywania informacji;
 • Możliwość przekazywania innego typu informacji, np. muzyki lub reklam.

Co zyskujesz?

 • Wysoki profil bezpieczeństwa budynku na wypadek sytuacji pożarowej;
 • Gwarancję sprawnie przebiegającej akcji ewakuacyjnej;
 • Możliwość błyskawicznego przekazania informacji o zagrożeniu;
 • Możliwość minimalizacji strat i ofiar na wypadek zagrożenia;
 • Narzędzie do przekazywania różnego typu informacji (np. na temat promocji) lub dystrybucji muzyki.

System Gaszenia jest stosowany w obszarach szczególnego zagrożenia lub wewnątrz urządzeń, gdzie konieczne jest zastosowanie środka nieprzewodzącego prądu i gdzie usuwanie środka gaśniczego stwarza problemy. Swoje zastosowanie znajduje on także tam, gdzie gaszenie pożaru musi odbywać się za pomocą środków gaśniczych o małym ciężarze lub w rejonie, w którym przebywają ludzie.

System Gaszenia służy ochronie urządzeń komputerowych i telekomunikacyjnych, pomieszczeń linii produkcyjnych, magazynów cieczy palnych, turbin gazowych, stanowisk dyspozytorskich i stanowisk kontroli silników, a także wartościowego wyposażenia medycznego, urządzeń przemysłowych, bibliotek, muzeów czy galerii sztuki.

Zadania systemu gaszenia:

 • Zapewnienie maksymalnej skuteczności gaśniczej;
 • Brak przewodnictwa elektrycznego;
 • Brak konieczności usuwania zanieczyszczeń po gaszeniu pożaru;
 • Możliwość bezpiecznego stosowania wśród ludzi;
 • Krótki czas wyładowania.

Co zyskujesz?

 • Wysoki profil ochrony dla urządzeń komputerowych i telekomunikacyjnych, stanowisk o podwyższonym stopniu ryzyka czy unikatowych zasobów;
 • Eliminację zagrożenia wynikającego z awarii sprzętu dla osób przebywających w pomieszczeniach;
 • Oszczędność kosztów związanych z koniecznością usuwania zanieczyszczeń powstałych na skutek pożaru.

System Oddymiania jest kluczowym składnikiem ochrony przeciwpożarowej. Jego zastosowanie zwiększa prawdopodobieństwo uratowania osób z płonącego budynku. Ustawa narzuca obowiązek zastosowania tego rozwiązania w obiektach produkcyjnych, magazynowych i budynkach zaliczanych do kategorii obiektów, w których zagrożone jest ludzkie życie.

System Oddymiania składa się z centrali sterującej, czujek wykrywania pożaru, włączników oddymiania, przełączników przewietrzania i wykonawczych siłowników elektrycznych.

Pożar wzbudza system automatycznie, ale może on też zostać wzbudzony ręcznie. Uruchamiana jest wówczas klapa oddymiająca na dachu budynku i otwierane jest okno oddymiające na najniższej kondygnacji, co wymusza wymianę powietrza.

Aż 90% śmiertelnych ofiar pożaru traci życie na skutek działania trujących gazów pożarowych i tlenku węgla, którymi wypełnia się budynek. Skuteczna wentylacja zwiększa efektywność ewakuacji, pozwalając na ucieczkę ludzi z zagrożonego miejsca. Dzięki niej możliwe staje się również wejście ekip ratunkowych do budynku.

Wytwarzająca się podczas pożaru wysoka temperatura może naruszyć konstrukcję budynku. Otwarcie klap dymowych sprawia, że gorące powietrze zostaje odprowadzone, drogi ucieczki utrzymane są w bezpiecznym stanie, a przyczyna pożaru może zostać szybko zlokalizowana i zlikwidowana.

Zadania systemu oddymiania:

 • Zapobieganie rozprzestrzenianiu się trujących produktów spalania;
 • Odprowadzenie gorących gazów spalinowych;
 • Zabezpieczenie dróg ewakuacyjnych.

Co zyskujesz?

 • Wysoki profil bezpieczeństwa dla osób przebywających na terenie obiektu;
 • Minimalizację ryzyka związanego z zatruciem gazami pożarowymi i dwutlenkiem węgla na wypadek pożaru;
 • Gwarancję efektywności ewakuacji bądź ucieczki osób z zagrożonego miejsca;
 • Możliwość wejścia w każdej sytuacji ekip ratunkowych do budynku;
 • Ochronę konstrukcji obiektu na wypadek pożaru;
 • Możliwość szybkiego i sprawnego działania oraz eliminacji zniszczeń podczas sytuacji kryzysowej.