Audytor

| Zasada szczegółowa I.Z.1.11 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW |

W spółce nie funkcjonuje reguła dotycząca zmieniania podmiotu uprawnionego badania sprawozdań finansowych.
Spółka stosuje się także do przepisów Ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym mówiących o tym, iż kluczowy biegły rewident nie może przeprowadzać badania sprawozdań spółki przez okres nie dłuższy niż 5 lat, chyba że nastąpi zmiana osobowa na stanowisku kluczowego biegłego rewidenta dedykowanego do badania sprawozdań spółki.